Брой 145 (655), 31-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

МC одобри Доклад за постигнатите резултати за периода януари - юни 2014 г. по Пътната карта за 2014 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК от януари 2014 г. в рамките на Механизма за сътрудн


Министерският съвет одобри Доклад за постигнатите резултати за периода януари - юни 2014 г. по Пътната карта за 2014 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2014 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка /МСО/. Пътната карта за 2014 г., по която оперативно се проследява изпълнението на ангажиментите по МСО и се обменя информация с ЕК, е одобрена с Решение на Министерски съвет на 21.05.2014 г. Докладът за постигнатите резултати за периода януари - юни 2014 г. отразява предприетите от отговорните по МСО институции действия в изпълнение на препоръките на ЕК.

Основните моменти са свързани с:

1. Област „Независимост, отчетност и етика на съдебната власт":
-         С оглед извършването на реформа в процеса на атестиране и след широко обсъждане в рамките на цялата професионална общност, ВСС прие нов Единен формуляр за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител и изменение и допълнение на Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител;
-         НИП провежда обучения за магистрати и съдебни служители, насочени към независимостта, отчетността и управлението на съдебната система;
-         За прилагане на обективни стандарти за заслуги и почтеност, ВСС прие Правила за формирането, организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт.
-         За да отговори на препоръката за „предоставяне на гаранции за почтеността и прозрачността на системата за разпределение на делата в съдебната система", ВСС прие проект на Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища;
-         ВСС одобри Процедура за публична реакция в случаи на засягане на независимостта на съдебната власт.

2.       Област „Реформа и ефикасност на съдебната система":
-         Предприети са следните основни дейности по изпълнението на Плана за действие на Прокуратурата на Република България /ПРБ/: утвърдена е нова структура на ВКП, на Администрацията на Главния прокурор, на Върховната административна прокуратура и НСлС, за да се осигури качествено и ефективно изпълнение на услугите; изготвен е проект на Правила за обучение и повишаване на квалификацията в системата на ПРБ; за систематизиране и преодоляване на несъответствията на актовете, са утвърдени Правила за актовете относно дейността на ПРБ; въведено е ново Указание за информационната дейност в ПРБ; извършени са комплексни ревизии на АСП, СРП и СГП, както и тематична ревизия за дейността на Специализираната прокуратура и др.
-         Министерство на правосъдието възложи изготвянето на анализ на социално- икономическите фактори, оказващи влияние върху честотата и типа дела, завеждани в българските съдилища. Анализът ще бъде предоставен на ВСС, с цел подпомагане на процеса по решаване на проблема с неравномерната натовареност;
-      ВСС предприе стъпки за оптимизиране на структурата на военните съдилища и прокуратури;
-     Проведени са две обществени обсъждания на проекта на нов Наказателен кодекс, организирани съвместно от Комисията по правни въпроси към Народното събрание и МП - на 18 март 2014 с неправителствени организации, представители на работодателски организации и граждани; на 24 юни 2014 г. с професионалната юридическа общност;
-         Министерство на правосъдието изготви „Стратегия за електронно управление и електронно правосъдие сектор „Правосъдие" 2014-2020". Проектът на Стратегия определя политиките, целите и дейностите, които следва да извършат МП и ВСС за изпълнение на залегналите в Концепцията за електронно правосъдие етапи за реализирането й.

3.       Област „Корупция и борба с организираната престъпност":
-         Разработва се правната рамка за създаването на Национално бюро за интегритет. Функциите му ще бъдат свързани с разработването и изпълнението на политиките и мерките в областта на превенцията и противодействието на корупцията.
-         За подобряване на ефективността в борбата с корупцията в МВР, е създадена необходимата нормативна основа за прилагане на всички налични способи за налагането на административна и дисциплинарна отговорност, включително и прилагането на тестове за спазване на професионалните стандарти при изпълнение на правомощията на служителите в условията на корупционен риск;
-         Изготвена е „Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014 -2020 г.";
-        Изготвен е и се изпълнява Междуведомствен план за действие за 2014 г., за преодоляване на факторите, водещи до неоправдано забавяне на наказателния процес;
-         За осъществяване на международното оперативно сътрудничество, е разработен проект на Инструкция за взаимодействие между МВР и ДАНС;
-       Изменена е Наредбата за организацията и функционирането на националната Шенгенска информационна система, с което на ДАНС е предоставен достъп до данните в системата.
-         Сключено е Споразумение за електронен достъп на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество до базата данни на Централния регистър за особените залози и е предоставен директен достъп на Комисията до Единната информационна система за противодействие на престъпността.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Съюза на турските търговско-промишлени и морски палати и стоковите борси - сътрудничество в подкрепа на бизнеса в България и Турция
Новоназначеният търговски съветник в посолството на Турция в България посети БТПП Още
БТПП отличи с почетен диплом Матиас Хьопфнер - посланик на Федерална република Германия в България
Германия е най-големият външнотърговски партньор на България Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ИНФРАСТРУКТУРА
МРР: ВАЖНО!!! Променени са Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/2.1-01/2007 - "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”
Добавен е нов краен срок за кандидатстване по схема BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”, както следва: 10 август 2014 г. Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
МC одобри Доклад за постигнатите резултати за периода януари - юни 2014 г. по Пътната карта за 2014 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК от януари 2014 г. в рамките на Механизма за сътрудн
„Независимост, отчетност и етика на съдебната власт" „Реформа и ефикасност на съдебната система" „Корупция и борба с организираната престъпност Още
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Орешарски: Подобрихме бизнес климата, засилихме социалните програми и успяхме да установим нов тип взаимоотношения между държавата и бизнеса
„Повечето бизнес индикатори отбелязваха непрекъснато подобрение от края на миналата година до края на май” Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Възстановеният ДДС на фирмите през Юни 2014 г. е 446,6 млн. лева
Продължаване практиката от 1 юли 2013 г. връщането на ДДС да се извършва по поредност на постъпилите справки-декларации и съобразно нормалната икономическа логика. Още
България e четвърта в света по ниски данъци за чужденци
Европейците не трябва да инвестират в страната ни, за да получат гражданство, но неевропейците трябва да вложат 400 000 паунда в държавни облигации Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа
Чрез стандарта ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements ще се гарантират безопасни и здравословни условия на труд за работещите в различни организации по целия свят Още