Брой 47 (2302), 10-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Съветът на браншовите организации при БТПП отчете дейността си за 2020 г. и избра ново ръководство


Д-р Людмил Иванов е новият председател на Съвета

На 08.03.2021г. се проведе годишното Общо събрание на Съвета на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата по предварително обявен дневен ред.

Пред участниците в ОС бе представена кратка информация за приключилата регулярна процедура за установяване наличието на Критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, обявена на основание чл.36, ал.3 КТ в брой 10 от 04.02.2020 на ДВ и Решение на МС на Република България № 22 /14.01.2021г., обнародвано в  ДВ брой 5 /19.01.2021г. за признаването на БТПП за представителна организация на работодателите на национално равнище.

Изнесен бе отчет за дейността на Съвета на браншовите организации през 2020г. Към 31.12.2020 г. броят на членовете на Съвета  е 87, представени в 56 бранша.

Отчетният доклад очерта приоритетите в дейността на Съвета през изминалата година, целящи запазване ролята и значението на Съвета на браншовите организации чрез активното му участие в процеса за изготвяне на становища и позиции по теми, важни за икономиката на страната и в частност на отделни браншове. До браншовите организации - членове на Съвета  редовно и приоритетно бе предоставяна информация относно предложения за промени в нормативната уредба на страната, информация и материали по въпроси от икономически, правен и социален характер. На базата на обратно получени отговори с коментари, мнения и предложения по поставените теми БТПП като национално призната работодателска организация изготвя съвместни становища, които внася и отстоява пред съответните компетентни институции. Този процес е изключително важен, тъй като спомага за приемане на правилни решения, отразяващи позициите на бизнеса.

На събранието бе приета Програмата за дейността на Съвета на браншовите организации през 2021 година, предвиждаща разширяване на сътрудничеството между БТПП и Браншовите организации, членове на Съвета на БО при Палатата, чрез по-широко използване на съвременни дигитални форми за контакт като:нетуъркинг срещи, онлайн кръгли маси, презентации, конференции и др. инициативи за популяризиране на значими постижения, разработени нови продукти, иновативни технологии, получени награди и отличия, споделяне опит и добри практики и др.

ОС избра единодушно ново ръководство на Съвета на БО – УС от 9 члена с председател д-р Людмил Иванов – председател на „Асоциация по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия“, и зам.-председатели  Лъчезар Искров- член на ИС на БТПП, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации и Гена Събева- председател на Асоциация на интериорните дизайнери в България;

В изказването си новоизбраният председател сподели плановете за продължаване инициативата на "Представяне на чуждестранни търговски мисии пред българския бизнес" в последното тримесечие на 2021г., като отбеляза, че при  възможност ще се организират такива срещи и по-рано през годината, като е възможен и  онлайн  вариант.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов предложи да се организират и българските чуждестранни търговски мисии по цял свят с представяне пред българския бизнес онлайн.

В бъдеще се очертава и по-тясно сътрудничество с чуждестранни търговски мисии в България. Моля заинтересованите фирми да се обръщат към Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ на БТПП на email interdpt@bcci.bg, за да заявят интерес за определени отрасли или региони, за да бъдат поканени и включени в такива събития и/или делегации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни заложените цели, планове и приоритети за 2020 г. в подкрепа на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие Програма за дейността през тази година – „жив“ документ, отворен за допълване и актуализация Още
Председателят на БТПП посети Посолството на Япония в София и се срещна с Н.Пр. Хироши Нарахира
Обсъждане на възможности и ниши за реализиране на български продукти в Япония Още
Съветът на браншовите организации при БТПП отчете дейността си за 2020 г. и избра ново ръководство
Д-р Людмил Иванов е новият председател на Съвета Още
БТПП проведе обучение за посреднически организации, работещи за трудовата интеграция на граждани на трети страни
В два формата – международен и национален Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира новият Европейски съвет за иновации
С две събития - на 18 и 19 март Още
УО на ОПИК публикува разяснения относно изпълнението на договорите по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията“
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия определя курса за постигане на цифровизирана Европа до 2030 г.
ЕС да бъде независим в областта на цифровите технологии в един отворен и взаимосвързан свят Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Инициатива Empowering Business Community – общност от ангажирани компании по темата за бежанците
24 март 2021 г. от 17 до 19 часа Още