Брой 14 (271), 21-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Становище на Камара на строителите в България по предложените промени в ЗУТ, относно строителство в защитени територии и зони


Камара на строителите в България не одобрява предложението в чл.131, ал.1, т.3 от ЗУТ, заинтересовани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове (ПУП) да са и „юридически лица с нестопанска цел, създадени за осъществяване на общественополезна дейност в областта на околната среда - за защитени територии или защитени зони по смисъла на Закона за защитените територии или Закона за биологичното разнообразие”.

С включването на неправителствени организации (НПО) в кръга на заинтересованите лица по одобряване на ПУП им се дава също и автоматично възможността да обжалват съответните актове по съдебен ред. Правилно би било при изработването на ПУП да се взема становището и на компетентни и представителни НПО, но не и да им се дава право да обжалват крайното решение на администрацията.

Аргументите за това са следните няколко точки:

  1. При изготвяне на административния акт /ПУП/ се вземат становищата на много държавни и обществени институции /НПО/, за да се направи баланса между частни и обществени интереси. В съдебното производство по обжалване на административния акт се защитават обаче конкретните вече граждански права, които са засегнати от акта - правото на собственост, вещните права и правата на концесионерите. Разширяването на кръга на лицата, които могат да обжалват с всички НПО, които „осъществяват дейност по околната среда” създава правна несигурност и непредвидимост.
  2. Не е ясно как ще се установи легитимността на НПО в тази област и как те отговарят на поставеното в закона изискване за „общественополезна дейност”. Трябва ли те да са регионално позиционирани или могат да се намесват в изработването на ПУП в цялата страна. Не е изяснен въпроса дали съответната НПО трябва да е участвала в предишните фази на изработване на ПУП или може да обжалва пред съда и когато не е участвала в обсъждането на ПУП.
  3. Българското законодателство не съдържа критерии за представителност на НПО, и поради това трябва да се държи сметка за възможностите за злоупотреба с правото на обжалване на конюнктурно създадени НПО.
  4. Не трябва да се забравя и негативното влияние на подобно разширяване на кръга на заинтересованите от обжалването лица по отношение на инвеститорите. Това ще доведе до забавяне на инвестиционните процеси.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Нараства интересът за безплатни запитвания към Виртуалната социална академия на БТПП
БТПП и НДК – партньорство за съвместни проекти в изложбено-конгресната дейност
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Становище на Камара на строителите в България по предложените промени в ЗУТ, относно строителство в защитени територии и зони
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Дискусионна платформа на тема ”Патентоване на изобретения в областта на козметиката”
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Как ще се измени потреблението на месо в България
Автор: Николай Вълканов, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Швейцарска фирма търси български партньор за производство на мобилна водноелектрическа централа
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получении в БТПП
СЪОБЩЕНИЯ
Справочник на алжирските компании от всички сектори