Брой 188 (445), 27-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

БАР инициира работна среща с големите преработвателни металургични предприятия


Във връзка с наблюдаваната тревожна тенденция в бранша, а именно:

 • ликвидиране на дейността на множество площадки за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и намаляване на броят им с над 50%;
 • съкращаване на работна ръка (над 7 000 души от приемането на закона до момента);
 • нелегален превоз на отпадъци към съседни държави, в резултат на което местната индустрия търпи загуби;
 • спадане на оборотите на фирмите с 30 - 40%.

правейки извода, че регулаторната рамка не дава възможност на фирмите да се конкурират ефективно и не стимулира предприемачеството и инвестициите в сектора, и в продължение на политиката на Българската асоциация по рециклиране (БАР) за защита на интересите на своите членове, УС на БАР инициира работна среща с големите преработвателни металургични предприятия.

В срещата участваха членове на УС на БАР, представители на ръководствата на Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Стомана Индъстри АД, Аурубис България АД, КЦМ АД, Ел Бат АД.

Присъстващите се обединиха около решението да бъде поискана среща с министъра на околната среда и водите с оглед извършване на незабавна оценка на въздействието на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) върху сектора и да бъде предложен спешен пакет от мерки за неговото изменение.

Конкретните предложения за изменение, допълнение или отмяна на определени разпоредби в ЗУО, чийто пряк ефект е отрицателен за целия сектор, и около които се обединиха участниците в срещата, са както следва: 

 1. Да отпадне изискването физическите лица да предават безвъзмездно ОЧЦМ с битов характер само на общински площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на общини (чл. 39, ал. 3, ЗУО).
 2. Да отпадне безкасовото плащане за сделки с ОЧЦМ или да се съобрази със Закона за ограничаване на плащанията в брой (чл. 38, ал. 4).
 3. Да се облекчи режима по издаване на разрешение за дейности с ОЧЦМ.
 4. Да се допълни закона с възможност площадките за ОЧЦМ да бъдат разполагани и в зони със смесено предназначение (чл. 38, ал. 1 ЗУО).
 5. Да отпаднат банковите гаранции по чл. 69, ал. 2 ЗУО.
 6. Усвояването на банковата гаранция за ОЧЦМ да става само въз основа на влязъл в сила акт на контролен или съдебен орган (чл. 69, ал. 4 ЗУО).
 7. Да отпадне или да се измени разпоредбата, свързана с разделното съхраняване на отпадъци/метали от един и същи вид, които са получени като ОЧЦМ в резултат на предварителната обработка на метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и ОЧЦМ (чл. 39, ал. 6).
 8. Да отпадне предварителното изпълнение на административните актове, въведено в чл. 77, ал. 2 и чл. 80, ал. 4 ЗУО.
 9. Да се намалят размерите на всички санкции по закона, като за нарушенията с ОЧЦМ се регламентират реални санкции, които да са по-ниски от тези, предвидени за нарушения с опасни отпадъци или поне се изравнят с останалите санкции за нарушения по закона (чл. 145).
НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-хърватски бизнес форум ще се проведе в БТПП
Събитието е в рамките на официална визита на президента на Хърватия в София Още
Покана за участие в Бизнес форум на Дунавския регион - 2013
Създаване на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в информационните и комуникационните технологии Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАР инициира работна среща с големите преработвателни металургични предприятия
Формулирани са конкретни предложения за изменение, допълнение или отмяна на определени разпоредби в ЗУО Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация и национален щанд в рамките на International Engineering Sourcing Show 2014 в Мумбай, Индия
Краен срок за подаване на документи: 11 октомври 2013 Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
От 1 януари 2014 г. влизат в сила нови бандероли за тютюневите изделия и алкохола
Заповедите за утвърждаване на новите образци на бандероли са публикувани в днешния брой на Държавен вестник Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Подобрение на бизнес климата в промишлеността
Песимистични нагласи в строителството и услугите Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Предложения за промени в Правилника за прилагане на Европейската патентна конвенция
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент гласува доклад за борбата със заблуждаващи търговски практики
Предлага се изграждане на база данни за заблуждаващите практики и за осъдените компании, които да бъдат изключени от получаването на европейски субсидии или на обществени поръчки Още