Назад

Архитектурно-строителният бранш предлага 7 приоритета за устойчивото развитие на сектора


Разработен е предварителен проект на кодекс, който да обедини ключовите законови регламенти в отрасъла

Координационният съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството*  предлага 7 ключови приоритета за устойчивото развитие на сектора, както и конкретни политики и мерки за постигането им. Предложенията са резултат от продължителен процес на анализ и диалог между професионалните организации. Идеите за развитието на отрасъла бяха представени на съвместна пресконференция на седемте браншови сдружения, които формират Координационния съвет.

Приоритет 1: Интегриране и оптимизиране на ключовите нормативни документи в сектора

Приоритет 2: Намаляване на административната тежест и сложните процедури

Приоритет 3: Ограничаване на корупционната среда и предпоставките за корупция

Приоритет 4: Подобряване на ефективността и сроковете на планиране в сектора

Приоритет 5: Гарантиране на експертен подход, публичност и прозрачност 

Приоритет 6: Въвеждане на единна информационна система, архив и дигитализация

Приоритет 7: Стимулиране на инвестиционната активност в синхрон с добрите европейски практики

Пълната информация  ТУК

--------------

* Координационният съвет е създаден през есента на 2020 г. с цел обединяването на браншовите организации по ключовите теми и проблеми, касаещи развитието на архитектурно-строителния сектор. В съвета участват Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Съюзът на архитектите в България (САБ), Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти (БААИК) и Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП).