Назад

Регистрираната безработица в България пада до ново рекордно ниско ниво от 4,2% през юни


Общият брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда, продължава да намалява и през месец юни спадна до 138 799. Това е с 8 678 по-малко спрямо броя им през май и с 31 917, или с 18.7%, по-малко в сравнение с година по-рано, показват данни на Агенцията по заетостта.

Продължаващото снижение на безработните спрямо предходния месец се дължи в голямата си част на стартиралите регионални програми за заетост. Чрез тях общините си осигуряват нужната работна ръка за комунални и екологични дейности, а тази година и бизнесът получава подкрепа за наемане на работна сила, за да преодолее икономическите и социални последствия от COVID-19 епидемията. Така регионалните програми помогнаха на повече от 8 000 безработни в неравностойно положение да започнат работа, да възстановят трудовите си навици и да си осигурят доход.

Според административната статистика на Агенция по заетостта през месец юни нивото на регистрираната безработица също бележи снижение, като за пореден месец достига най-ниската си стойност досега - 4.2%. Намалението спрямо предходния месец е с 0.3 процентни пункта, а на годишна база се наблюдава спад от 1.0 пункта.

През месеца са регистрирани нови 22 060 безработни. Те са с 2 361 повече от предходния месец, а на годишна база се наблюдава ръст от 1 519 лица. Други 736 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

Започналите работа безработни през юни са 22 744 или със 7 865 повече спрямо май. В сравнение със същия месец на предходната година те са с 3 346 по-малко. Работа чрез бюрата по труда откриха и 239 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

Поради големият брой започнали работа по регионални програми към общините този месец държавното управление доминира в разпределението на заетите по сектори с близо 36%. Следват сектор "Преработваща промишленост" - с 13,7%, сектор "Търговия" - с 11,4%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 9,4%, "Строителство" - с 4,3%, "Селско стопанство" - с 4,0% и др.

11 691 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 9 842 по програми и мерки за заетост и 1 849 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 22 417 или с 9 466 повече от предходния месец. Спрямо същия месец на 2021 г. те са с 2 789 повече. Преобладаващо свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (20.2%), следват хотелиерството и ресторантьорството (14.2%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (8.0%), административните и спомагателните дейности (4.6%) и образование (4.5%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници в селско, горско и рибно стопанство; чистачи и помощници; помощници при приготвяне на храни; персонал, полагащ грижи за хората и др.