Назад

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) представи консолидиран годишен доклад за дейността за 2021 г.


В условията на пандемията Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) в сътрудничество със заинтересованите си страни се стремеше да изпълни амбициозната си работна програма за 2021 г. и да постигне целите си за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) навсякъде в Европа.

Българската търговско-промишлена палата винаги е обръщала внимание и полагала необходимите усилия  за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, организирала е много семинари и събития, посветени на тази тема. 

Георги Стоев, член на УС на БТПП   е представител на  работодателите в Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място към ЕК. 

За приноса си за справяне с въздействието на COVID-19 върху ЗБУТ EU-OSHA получи широко признание от своя управителен съвет. Съветът също така оцени приноса на EU-OSHA за постигане на целите на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с многогодишната ѝ стратегическа програма.

В доклада е представено и постигнатото в проучването на EU-OSHA относно цифровизацията на труда, приносът на агенцията за намаляване на мускулно-скелетните смущения (МСС) и разработването на прогнозни проучвания.

Сред важните инициативи в рамките на работната програма за 2021 г. са текущото разработване на интерактивни онлайн инструменти за оценка на риска (OiRA), допълнителните проучвания въз основа на данни от ESENER, кампанията „Здравословните работни места облекчават натоварването“ и подготвителната работа за проучването относно експозиции на канцерогени на работното място в Европа, която има за цел да допринесе за борбата с рака като причина за свързаните с работата смъртни случаи.

Кликнете върху препратката към резюмето и инфографиката с основните показатели за изпълнението през 2021 г.

За подробно запознаване с констатациите може да прочетете пълната версия на консолидирания годишен доклад за дейността през 2021 г.