Назад

Покана за участие в търговска мисия и на щанд на изложението Agro Mashov 2022, Йерусалим


В изпълнение на проект Go International (GoInt), изпълняван по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg „Гърция-България“ 2014-2020, в партньорство с Германо-гръцката търговска и индустриална камара и с Гръцко-италианската търговска камара, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на щанд на 3 български МСП от хранително-вкусовата промишленост на специализираната изложба Agro Mashov 2022, която ще се проведе на 5 и 6 септември 2022 г. в Йерусалим, Държавата Израел.

Успоредно с участието на щанда, Агенцията организира участието на 7 български МСП от хранително-вкусовата промишленост в Търговска мисия с посещение на изложението Agro Mashov 2022 в Йерусалим. Поканени за участие на щанда са 3 български МСП, а в търговската мисия 7 български МСП, производители на пресни и оранжерийни продукти, плодове, зеленчуци, готови и консервирани храни и напитки, вина, месни и млечни храни, птичи и рибни меса и продукти.

AgroMashov е едно от най-големите изложения за селскостопански стоки и хранителни продукти в Държавата Израел. Тази година, в рамките на два дни – 5 и 6 септември, в Йерусалим ще се проведе неговото 31-вото издание. AgroMashov дава възможност на производители и търговци да представят пресни и оранжерийни продукти, плодове, зеленчуци, готови и консервирани храни и напитки, вина, месни и млечни храни, птичи и рибни меса и продукти, селскостопански технологии и др.

За участие на щанда, ИАНМСП поема разходи за:

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на щанд;
  • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
  • Регистрация на изложителите;
  • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Фирмите, одобрени за участие следва да поемат всички други разходи, както и:

  • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
  • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
  • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
  • Застраховка на представителите на предприятието.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема всички разходи, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт и хотелско настаняване за един представител на предприятие.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

Участието на българските предприятия в международни панаири/специализирани изложби и търговски мисии представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.     

Заявяването на участие в двете събития се извършва съгласно Правилата за участие в търговски мисии в Държавата Израел и СР Виетнам, както и участие на щанд в Държавата Израел, организирани от ИАНМСП, приложени към настоящата покана.

Право на участие имат всички предприятия по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), които отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и не попадат в забранителните режими на Регламент (EС) №1407/2013 на Европейската комисия от 18.12.2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ, нямат публични задължения към държавата съгласно чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и развиват дейност в хранително-вкусовия сектор.

Всяко заинтересовано българско предприятие, което желае да заяви участие, трябва да отговаря на горе посочените критерии за допустимост и следва да представи пакет от задължителни документи и приложения съгласно следния линк: https://www.sme.government.bg/?p=58592