Назад

Бизнес средата у нас леко се подобрява


Бизнес климатът в България остава на равнището си от юни. Подобрение на показателя се наблюдава в строителството и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец, а в промишлеността е регистрирано понижение. Това сочат оценките на мениджърите на предприятия, които Националният статистически институт (НСИ) събира всеки месец. 

През юли съставният показател "бизнес климат в строителството" нараства с 1.0 пункт в резултат на оптимистичните оценки на предприемачите за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - 6.9 месеца при 5.9 през април. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца се подобряват, отчитат компаниите. Въпреки това несигурната икономическа среда продължава да бъде основният проблем за развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила. Регистрирано е и нарастване на негативното влияние.

Показателят за бизнес средата в търговията на дребно също се покачва с 1.2 пункта. Това отново се дължи на по-позитивните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават резервирани. Най-сериозните затруднения за предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени е отчетено нарастване на дела на търговците на дребно, които прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

Запазване на нивото на показателя от предходния месец се наблюдава в сектора на услугите. Оценките на мениджърите относно настоящото търсене на услуги са благоприятни, докато очакванията им за следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са основните пречки за дейността на компаниите.

И тук очакванията на мениджърите за продажните цени в сектора са за известно повишение, макар че по-голямата част от тях предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Същевременно обаче в сектор промишленост бизнес климатът намалява с 1.4 пункта. Предприятията отчитат, че това се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира подобрение в мненията им за притока на нови поръчки през последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Средното натоварване на мощностите от април до юли нараства с 1.0 пункт и достига 74.2%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Основните пречки за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, недостатъчното търсене. 

По отношение на продажните цени в промишлеността 15.5% от мениджърите прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.