Назад

23 бенефициенти получават близо 16,6 млн. лв. по ПРСР 2014-2020 г.


 Държавен фонд „Земеделие“ нареди нови плащания за близо 16,6 млн. лв. (16 560 042 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Подпомагане получиха 23 бенефициента, като разпределението по мерки е както следва:

 - по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 506 636 лв. по 3 проекта;

 - по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 2 077 654 лв. по 2 проекта;

 - по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 16 385 лв. по един проект;

- по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 165 350 лв. по един проект;

- по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 8 810 960 лв. по 9 проекта;

- по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"“ са наредени 3 787 286 лв. по 3 проекта;

- по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 82 360 лв. по 2 проекта;

- по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 113 409 лв. по три проекта.