Назад

Работна среща по проекта "Общински стратегии за насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“


От м.септември  2019 г. Столична община изпълнява проект  "Насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“ (CITIES4CSR), финансиран по Програма "УРБАКТ III".

Основната цел на проекта е засилване на сътрудничеството между общините, бизнеса и гражданското общество за насърчаване на устойчиви, приобщаващи и иновативни градски промени по линията на корпоративната социална отговорност.

Участници в проекта са: Община Милано (водещ партньор), Столична община, Община Враца, Община Кекава – Латвия, Община Риека – Хърватия, Община Гимараеш – Португалия, Община Молина де Сегура – Испания, Община Будайорш – Унгария,  Община Братислава – Словакия и Община Нант – Франция.

За изпълнение на дейностите, планирани в рамките на проекта, Денкщат България осигурява подкрепа и координация на местна работна група, разработване на интегрирана пътна карта за корпоративна социална отговорност (КСО) и подпомагане на демонстрационна дейност.

В първата фаза на проекта – от м. септември  2019 г. до м. март  2020 г., Столична община организира и проведе срещи с представители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и гражданското общество.

Втората фаза на проекта е посветена на съвместно разработени прагматични решения за справяне с основни градски предизвикателства, интегрирайки икономически, социални и екологични решения чрез холистичен подход.

На 16.09.2021г. се проведе третата за тази година онлайн среща на работната група по проекта с модератор Николай Михайлов, консултант по кръгова икономика в Денкщат България. В срещата взеха участие представители на Столична община, БТПП  и включени в проекта фирми и организации.

На срещата бе направен преглед и обобщени резултатите от предишните две работни събития и се започна подготовката на т.нар. “Action Table” – Таблица за действия, включваща: вид дейност, очаквани резултати от дейността, необходими ресурси, водещ партньор, ключови партньори и срок. Таблицата цели постигане на осезаеми и измерими резултати вследствие засиленото взаимодействие между Столичната община и заинтересованите страни за съвместно справяне с набелязаните основни предизвикателства и за постигане устойчива визия на града.

Участниците в срещата подкрепиха идеята за изготвянето на Таблицата и направиха предложения  и коментари по нея, които бяха подложени на дискусия  и  обобщение. В заключение бяха набелязани следващи конкретни стъпки за по-нататъшно осъществяване на проекта.