Назад

Решение за създаване и организиране на дейността на Национална контактна точка за прилагане на Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България


Министерският съвет одобри Решение за създаване и организиране на дейността на постоянно действащ механизъм - Национална контактна точка за прилагане на Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България, в Министерството на икономиката.

Създаването на Националната контактна точка (НКТ) е задължителна стъпка в процеса на присъединяване на България към правния инструмент на ОИСР - Декларацията относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия, неразделна част от която са Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение. Насоките представляват най-­подробния набор от доброволни препоръки за отговорно бизнес поведение за всички компании, които работят в международен план, от малки фирми до големи корпорации.

Основната цел на НКТ е да насърчава доброволното прилагане на Насоките, при спазване на ключовите принципи на ОИСР за видимост, достъпност, прозрачност и отчетност с оглед задълбочаване на комуникацията между правителството и бизнеса и насърчаване на диалога с различните заинтересовани страни в полза повишаване растежа и конкурентоспособността на българската икономика.

Присъединяването ни към Декларацията на ОИСР относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия е стъпка напред по пътя на България за членство в Организацията. Създаването и ефективното функциониране на механизма НКТ е предпоставка за подобряване на инвестиционния климат в страната ни и ще способства за привличане на нови инвестиции, тъй като изпраща позитивен сигнал към инвеститорите за стабилността на икономиката и финансовата система в България.