Назад

Одобрени са всички 22 проекта по подмярка 5.1, подадени от земеделски производители


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценките на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014 – 2020 г. от приема през 2021 г.

По процедурата са одобрени за финансиране всички подадени 22 броя проектни предложения, като одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектите е 7 324 471,80 лв.
Предстои изпращане на писма за одобрение на кандидатите и подписването на административни договори с тях.

През 2021 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1, в периода на приема от 02.02.2021 до 05.05.2021 г. бяха подадени 22 броя проектни предложения. Бюджетът по приема е в размер на 23 469 600 лв.

Инвестициите по подмярката са насочени към намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, като основната цел е защита на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия, ограничаване възможността за разширяване на АЧС и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни.