Назад

Съветът на ЕС одобри 10 европейски партньорства за ускоряване на зеления и цифровия преход


На 19 ноември Съветът прие регламент за създаването на 10 нови европейски партньорства между Европейския съюз, държавите членки и/или промишлеността. Целта е да се ускори преходът към зелена, неутрална по отношение на климата и цифрова Европа, а европейската промишленост да стане по-устойчива и конкурентоспособна. ЕС ще предостави почти 10 милиарда евро финансиране, което партньорите ще допълнят с поне равностойна сума инвестиции. Очаква се този комбиниран принос да мобилизира допълнителни инвестиции в подкрепа на преходите и да създаде дългосрочно положително въздействие върху заетостта, околната среда и обществото.

Предложените институционализирани европейски партньорства имат за цел да подобрят готовността и реакцията на ЕС при инфекциозни болести, да разработят ефективни нисковъглеродни въздухоплавателни средства за екологично въздухоплаване, да подкрепят използването на възобновяеми биологични суровини при производството на енергия, да гарантират водещата роля на Европа в областта на цифровите технологии и инфраструктури и да направят железопътния транспорт по-конкурентоспособен.

Десетте партньорства, някои от които се основават на съществуващи съвместни предприятия, са следните:

  1. Глобално здравеопазване EDCTP3: Това партньорство ще предостави нови решения за намаляване на тежестта от инфекциозните болести в Субсахарска Африка и ще укрепи научноизследователския капацитет за подготовка и реакция на нововъзникващи инфекциозни болести в Субсахарска Африка и по света. До 2030 г. тя има за цел да разработи и внедри поне две нови технологии за борба с инфекциозните болести и да подкрепи най-малко 100 научноизследователски института в 30 държави за разработване на допълнителни здравни технологии срещу повторно появяващи се епидемии.
  2. Инициатива за иновативно здравеопазване: Тази инициатива ще спомогне за създаването на общоевропейска екосистема за научни изследвания и иновации в областта на здравеопазването, която улеснява превръщането на научните знания в осезаеми иновации. Тя ще обхваща профилактиката, диагностиката, лечението и управлението на заболяванията. Инициативата ще допринесе за постигане на целите на европейския план за борба с ракановата промишлена стратегия за Европа и фармацевтичната стратегия за Европа.
  3. Ключови цифрови технологии: Те обхващат електронните компоненти, тяхното проектиране, производство и интегриране в системите, както и софтуера, който определя начина им на работа. Основната цел на това партньорство е да се подкрепят цифровата трансформация на всички икономически и обществени сектори и Европейският зелен пакт, както и да се подпомогнат научните изследвания и иновациите, насочени към следващото поколение микропроцесори. Заедно с Декларацията относно европейската инициатива за процесори и полупроводникови технологии, подписана от 20 държави членки, предстоящ Алианс за микроелектроника и евентуален нов важен проект от общоевропейски интерес, който е в процес на обсъждане между държавите членки с цел насърчаване на авангардните иновации, това ново партньорство ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността и технологичния суверенитет на Европа. Повече информация можете да намерите тук.
  4. Кръгова биотехнологична Европа: Това партньорство ще допринесе значително за постигането на целите в областта на климата за 2030 г., като проправи пътя за неутралност по отношение на климата до 2050 г., и ще увеличи устойчивостта и кръговостта на системите за производство и потребление в съответствие с Европейския зелен пакт. То има за цел да развие и разшири устойчивото снабдяване с биомаса и превръщането ѝ в биотехнологични продукти, както и да подкрепи внедряването на биотехнологични иновации на регионално равнище с активното включване на местните участници и с оглед на съживяването на селските, крайбрежните и периферните региони.
  5. Чист водород: Това партньорство ще ускори разработването и внедряването на европейска верига за създаване на стойност за чисти водородни технологии, като допринесе за устойчиви, декарбонизирани и напълно интегрирани енергийни системи. Заедно с Алианса за чист водород, то ще допринесе за постигането на целите на Съюза, заложени в стратегията на ЕС за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа. Тя ще се съсредоточи върху производството, разпространението и съхранението на чист водород и върху доставките за секторите, чиято декарбонизация е трудна, като например тежката промишленост и приложенията за тежкотоварен транспорт.
  6. Екологично въздухоплаване: Това партньорство насочва въздухоплаването към неутралност по отношение на климата чрез ускоряване на разработването и внедряването на революционни научноизследователски и иновационни решения. То има за цел да разработи следващото поколение свръхефективни нисковъглеродни въздухоплавателни средства с нови източници на енергия, двигатели и системи, като подобри конкурентоспособността и заетостта в сектора на въздухоплаването, които ще бъдат особено важни за възстановяването.
  7. Европейски железопътен транспорт: Това партньорство ще ускори разработването и внедряването на иновативни технологии, особено на цифрови технологии и технологии за автоматизация, за да се осъществи радикална трансформация на железопътната система и да се постигнат целите на Европейския зелен пакт. Чрез подобряване на конкурентоспособността то ще подкрепи технологичното лидерство на Европа в железопътния транспорт.
  8. Изследване на УВД в единното европейско небе 3: Инициативата има за цел да ускори технологичната трансформация на управлението на въздушното движение в Европа, като го приведе в съответствие с цифровата ера, да превърне европейското въздушно пространство в най-ефективното и екологично небе за полети в света и да подкрепи конкурентоспособността и възстановяването на европейския сектор на въздухоплаването след кризата с коронавируса.
  9. Интелигентни мрежи и услуги: Това партньорство ще подкрепи технологичния суверенитет за интелигентни мрежи и услуги в съответствие с новата промишлена стратегия за Европа, новата стратегия на ЕС за киберсигурност и инструментариума за 5G. То има за цел да спомогне за разрешаването на обществените предизвикателства и да позволи цифровия и екологичния преход, както и да подкрепи технологии, които ще допринесат за икономическото възстановяване. То също така ще даде възможност на европейските участници да развият технологичния капацитет на 6G системите като основа за бъдещите цифрови услуги до 2030 г. Повече информация можете да намерите тук.
  10. Метрология: Целта на това партньорство е да се ускори водещата роля на Европа в световен мащаб в научните изследвания в областта на метрологията, като се създадат самоподдържащи се европейски мрежи в областта на метрологията, насочени към подкрепа и стимулиране на нови иновативни продукти, като се отговори на обществените предизвикателства и като се създадат условия за ефективно разработване и прилагане на регулиране и стандарти, които да залегнат в основата на публичните политики.