Брой 86 (2341), 10-05-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Eврокомисията засилва контрола над разплащателните агенции на държавите-членки през 2021г.


В края на миналата седмица Европейската комисия прие нови правила, по които ще бъдат инспектирани разплащателните агенции на държавите - членки, така че те да бъдат ефективни и да не позволяват източване на средства чрез фиктивни схеми. Новите правила имат за цел да осигурят и по-голяма гъвкавост при извършване на проверките, като се премахнат бюрократичните спънки за фермерите.

Правилата позволяват замяната на посещенията във фермата с използване на алтернативни източници на доказателства чрез нови технологии като сателитни изображения или геомаркирани снимки. Това ще осигури надеждни проверки, като същевременно се спазва ограничението на движение и ще се сведе до минимум физическият контакт между фермери и инспектори.

Чрез новата система за контрол ще се постигне и синхронизиране на изискванията за време на проверки, особено по време на карантиниране заради Ковид 19. Това ще позволи на държавите-членки да отложат проверките до период, в който ограниченията за движение бъдат премахнати, съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Чрез новите правила броят на физическите проверки на място ще бъдат намалени. Става въпрос за всички мерки, свързани с площ и животни, инвестиции за развитие на селските райони и пазарни мерки. Тези правила имат за цел да облекчат административната тежест на националните разплащателни агенции, като се адаптират към настоящите обстоятелства, като същевременно осигурят необходимия контрол за подкрепата на ОСП.

Теренните проверки досега

Еврокомисията ще акредитира разплащателните агенции въз основа на нов набор от критерии, определени от ЕК, преди да могат да поискат каквито и да било разходи от бюджета на ЕС.

Строгата система от проверки гарантира, че средствата се доставят само на предвидените бенефициенти и в точните суми. Държавите от ЕС трябва да имат адекватни системи за защита срещу неправилни плащания или измами. ЕС също така задължава използването на единна интегрирана система за администриране и контрол (IACS), включително система за идентификация на парцелите (LPIS), за проверка на вземанията и проследяване на плащанията.

Разплащателните агенции и техните делегирани органи трябва да гарантират допустимостта на всички разходи, заявени от бюджета на ЕС. Плащанията, извършени от разплащателните агенции, се декларират пред Комисията, която след това възстановява съответните суми на страните от ЕС. Това се прави ежемесечно за ЕФГЗ и на тримесечие в случая с ЕЗФРСР. Всички декларирани разходи подлежат на допълнителни нива на финансов контрол и одит.

Всички разходи на ЕС по Общата селскостопанска политика (ОСП) подлежат на декларация за достоверност от генералния директор по земеделие и развитие на селските райони. Тази декларация гласи, че разходите са използвани по предназначение и че разходите отговарят на принципите на доброто финансово управление.

Досегашната система не разкриваше всички нарушители

С издаването на тази декларация генералният директор потвърждава съществуването и функционирането на процедурите за контрол, за да гарантира, че парите на данъкоплатците се изразходват по начините, предвидени в закона.

Системи за управление и контрол

Разходите на Европейския земеделски гаранционен фонд (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) се изпълняват под споделено управление между Европейската комисия и страните от ЕС. Съществуват всеобхватни системи за управление и контрол, за да се гарантира законността и редовността на разходите.

В повечето случаи Комисията не извършва плащания директно на бенефициерите на ОСП. Съгласно принципа на споделено управление, страните от ЕС извършват плащания към фермери чрез национални или регионални разплащателни агенции.

Подход за единичен одит

При споделено управление страните от ЕС отговарят за управлението и контрола на различните схеми съгласно законодателството на ОСП, докато Комисията гарантира, че те извършват работата си правилно.

Работата на разплащателните агенции се проверява от сертифициращи органи, съставени от независими одитори, назначени от държавите от ЕС. Сертифициращите органи проверяват и удостоверяват дейността на разплащателните агенции, включително техните годишни отчети, функционирането на техните процедури за вътрешен контрол изаконността и редовността на техните разходи.

Ако бъдат открити потенциални нередности в разходите, ЕК покрива риска от финансови загуби за бюджета на ЕС, като прилага финансови корекции съгласно механизма за уравняване на съответствието. Въз основа на удостоверяването на годишните отчети, предоставено от сертифициращите органи, Комисията извършва годишно финансово уравняване на сметките на всяка разплащателна агенция.

Европейска сметна палата

В Европейската сметна палата е натоварен с проверката да изразходвате, направени от ЕС и неговите страни членки на ЕС. Той извършва редовни одити на механизмите за финансиране и разходи на ЕС, за да се увери, че парите се харчат както трябва и че вътрешните системи за контрол на ЕС са правилно проектирани.

Политика за борба с измамите

За да се защити по-добре бюджетът на ОСП срещу измами, Европейската комисия въведе специфична политика за борба с измамите. Основните цели на политиката за борба с измамите са повишаване на осведомеността относно измамите в страните от ЕС и в рамките на Комисията, засилване на предотвратяването на измами;

засилване на оценката на риска от измами, разработване на възможности за откриване на измами, дават насоки на страните от ЕС за предотвратяване и разкриване на измами, засилване на сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ (OLAF).

Стратегията за борба с измамите  лежи в основата на принципите на добро финансово управление и добро управление на бюджета на ОСП от страните от ЕС и Европейската комисия.

OLAF е органът на ЕС за борба с измамите; той има правомощието да разследва всякакви предполагаеми случаи на измами, корупция или сериозни нарушения в институциите на ЕС или бенефициерите на средства от ЕС. Доклади до OLAF могат да се правят анонимно и на всеки от официалните езици на ЕС.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП предлага нова консултантска услуга „Маркет Дрон“
За стратегическо позициониране, разширяване на каналите за дистрибуция и нови пазари Още
Виртуална бизнес среща България - Украйна
Възможност за запознаване с украинския пазар, установяване на контакти с местни институции и компании Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Туристическа борса "Вашата ваканция" 2021, 14 и 15 май, Изложбен център „ФЛОРА“, Бургас
Покана от Бургаската регионална туристическа асоциация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Уебинар на "Хоризонт Европа" – The Funding & tenders Portal for beginners, 27 май 2021 г.
Разяснения за търсенето на възможности за финансиране и партньори, регистрация на организация... Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сертификат за инвестиция клас „А“ за проект на „Шварц Ай Ти България“
Инвестиционният проект e в областта на високите технологии Още
БИЗНЕС СРЕДА
От 17 май започва втори прием по подмярка COVID 1
За временно подпомагане на земеделските стопани и малки и средни предприятия Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Поканата за номинации за наградите Standards+Innovation на CEN и CENELEC за 2021 г. вече е отворена
Предложения от български кандидати за участие в европейския конкурс се подават в БИС до 31 май 2021 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Нормативна уредба във Виетнам за внос и износ на стоки - правителствени разпоредби относно карантината, безопасността на храните, стандартите за качество
СТИВ - Хошимин Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социална среща на върха в Порто: всички партньори се ангажират със социалните цели за 2030 г.
Ангажимент към изпълнение на Европейския стълб на социалните права Още
Eврокомисията засилва контрола над разплащателните агенции на държавите-членки през 2021г.
Засиленият контрол засяга дейността и на Държавен фонд "Земеделие" Още