Брой 86 (2341), 10-05-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Социална среща на върха в Порто: всички партньори се ангажират със социалните цели за 2030 г.


В рамките на социалния ангажимент от Порто партньорите са обединиха около трите водещи цели за 2030 г., посочени в плана за действие на Комисията относно Европейския стълб на социалните права:

(1) Най-малко 78 % от хората на възраст между 20 и 64 години трябва да са трудово заети;

(2) Всяка година най-малко 60 % от всички възрастни следва да участват в обучение;

(3) Броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, следва да намалее с поне 15 милиона души, включително най-малко 5 милиона деца.

Този ангажимент бе поет на първия ден от социалната среща на върха в Порто на 7 май от председателя на Европейската комисия, председателя на Европейския парламент, португалския министър-председател, който понастоящем председателства Съвета на ЕС, европейските социални партньори и организациите на гражданското общество. Те се ангажираха допълнително да положат всички усилия за изграждането на по-приобщаваща и по-социална Европа. Те приветстваха плана за действие на Европейския стълб на социалните права и засилиха ангажимента за превръщането на неговите принципи в действия с цел осъществяването на стабилно и справедливо възстановяване, съпроводено със създаване на работни места.

Срещата на върха бележи ключов момент за социалните права в Европа, тъй като социалните партньори и гражданското общество призовават държавните и правителствените ръководители на ЕС да подкрепят плана за действие и неговите водещи цели, както и да определят амбициозни национални цели, които могат да допринесат адекватно за постигането на европейските цели.

Време за действие

В съвместния ангажимент подписалите страни приветстват плана за действие на Европейския стълб на социалните права, представен от Комисията в началото на март, в който се определят конкретни действия за по-нататъшно изпълнение на 20-те принципа на стълба. В него също така се предлагат водещи цели за заетостта, уменията и социалното приобщаване на равнището на ЕС, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г. Планът за действие ще помогне на Европа да се ориентира в трансформациите, до които доведоха новите обществени, технологични и икономически промени, както и социално-икономическите последици от пандемията. Той ще спомогне да се гарантира, че никой няма да бъде изоставен при двойния цифров и климатичен преход.

Акцент върху работните места, уменията, борбата с бедността и намаляването на социалното изключване

Пандемията от COVID-19 оказа широкообхватно и дълбоко социално-икономическо въздействие. Досега колективната реакция на държавите членки и на ЕС спомогна за запазването на работните места и поминъка, както и за ограничаването на много от отрицателните последици от пандемията. Безработицата и неравенствата обаче вероятно ще продължат и ще нараснат. Затова участниците в конференцията на високо равнище призовават лидерите на ЕС да насочат ресурси там, където са най-необходими.

Създателите на политики следва да съсредоточат усилията си върху възстановяването на заетостта и създаването на качествени работни места, върху инвестициите в учене през целия живот, позволявайки на хората да придобият нови или допълнителни умения, които ще са им необходими, за да успеят през екологичния и цифровия преход, както и върху намаляването на бедността и социалното изключване чрез насърчаването на равни възможности за всички.

Контекст

Европейският парламент, Съветът и Комисията прокламираха Европейския стълб на социалните права по време на срещата на върха в Гьотеборг през 2017 г. Стълбът дава израз на 20 принципа и права, които са от съществено значение за справедливите и добре функциониращи трудови пазари и социални системи в Европа на 21-ви век. Стълбът е структуриран около три глави: (1) Равни възможности и достъп до пазара на труда; (2) Справедливи условия на труд; (3) Социална закрила и приобщаване.

За повече информация

Социална среща на върха в Порто

Уебсайт на социалната среща на върха в Порто

Информационен документ: План за действие на Европейския стълб на социалните права

Съобщение: План за действие на Европейския стълб на социалните права

Уебсайт на плана за действие

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП предлага нова консултантска услуга „Маркет Дрон“
За стратегическо позициониране, разширяване на каналите за дистрибуция и нови пазари Още
Виртуална бизнес среща България - Украйна
Възможност за запознаване с украинския пазар, установяване на контакти с местни институции и компании Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Туристическа борса "Вашата ваканция" 2021, 14 и 15 май, Изложбен център „ФЛОРА“, Бургас
Покана от Бургаската регионална туристическа асоциация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Уебинар на "Хоризонт Европа" – The Funding & tenders Portal for beginners, 27 май 2021 г.
Разяснения за търсенето на възможности за финансиране и партньори, регистрация на организация... Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сертификат за инвестиция клас „А“ за проект на „Шварц Ай Ти България“
Инвестиционният проект e в областта на високите технологии Още
БИЗНЕС СРЕДА
От 17 май започва втори прием по подмярка COVID 1
За временно подпомагане на земеделските стопани и малки и средни предприятия Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Поканата за номинации за наградите Standards+Innovation на CEN и CENELEC за 2021 г. вече е отворена
Предложения от български кандидати за участие в европейския конкурс се подават в БИС до 31 май 2021 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Нормативна уредба във Виетнам за внос и износ на стоки - правителствени разпоредби относно карантината, безопасността на храните, стандартите за качество
СТИВ - Хошимин Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социална среща на върха в Порто: всички партньори се ангажират със социалните цели за 2030 г.
Ангажимент към изпълнение на Европейския стълб на социалните права Още
Eврокомисията засилва контрола над разплащателните агенции на държавите-членки през 2021г.
Засиленият контрол засяга дейността и на Държавен фонд "Земеделие" Още