Назад

БТПП започва нов проект "Atypical: Employee involvement of atypical workers – example of service sector"БТПП взе участие в първа работна среща по новия проект "Atypical: Employee   involvement   of  atypical   workers –example of service sector“, свързан с ангажираност на служители при нетипични форми на заетост* .

Проектът е с продължителност 20 месеца и включва 9 партньори от България, Полша, Словакия, Испания, Италия, Сърбия,  Румъния и Черна гора.  Водещ партньор е Федерацията на полските предприемачи.

Основната цел на проекта е да се идентифицират нуждите на т.нар. „нетипични служители“ и да се намерят подходящи решения, за да могат те да упражняват правата си на информираност, консултации и участие на национално и транснационално ниво. Представители на организациите на работодателите и на работниците от страните партньори по проекта ще проучат различните форми на участие на служителите в техните страни, за да разработят правните аспекти на нетипичната заетост и техните ефекти.

Дейностите по проекта включват разработването на методология за анализ,  събиране на данни и провеждане на проучване, анализ, разработване на инструментариум за обучители, провеждане на европейски обучения и национални семинари.

В рамките на срещата бяха представени партньорските организации, обсъдиха се  планираните дейности и очаквани резултати. Бяха направени разяснения относно изследователските анализи – методология и стратегия за събиране на данни.

БТПП бе представена от екипа на дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, който ще изпълнява дейностите от българска страна.

-------------------
*Видовете "нетипични" работници:

Наети чрез агенции работници 
Случайни работници
Консултанти и самостоятелно заети изпълнители
Гъвкави форми на работа
Надомни работници
Работници на непълно работно време
Вторично/пренаемане от работодател
Доброволци