Назад

НСИ: През третото тримесечие разходите за труд на работодателите нарастват с 16.2%


С 16.2% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на 2021 година (по предварителни данни на Националния статистически институт).

За сравнение, през първото тримесечие тези разходи растяха с 12%, а през второто - с 14.4%.

В индустрията увеличението е с 18.1%, в услугите - с 16.4%, и в строителството - с 16.0%.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 23.4%, „Добивна промишленост“ - с 19.4%, и „Държавно управление“ - с 19.2%.

На годишна база разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 16.3%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 15.8%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 23.6% за "Хотелиерство и ресторантьорство" до 7.5% за "Хуманно здравеопазване и социална работа".