Назад

Защитените гори в България и трудностите при стопанисването на горите – анализ на БКДМП


Пример на нестопанисвана гора

България заема 2-ро място по защитени гори в Европа

Те обхващат 38,5% от територията на страната и за последните 100 години са се увеличили близо 2 пъти

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) е подготвила интересна информация с данни за българските гори и необходимите мерки за по-доброто им управление, които Браншовата камара смята, че трябва да бъдат предприети. България е на второ място в ЕС по дял на защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Към 2020 г. горските територии у нас, включени в Натура 2000, са над 57% от общата горска площ (данните са от Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г.).  За сравнение средният дял за ЕС е 18%.  Към 2021 г. над 80 % от държавните гори са сертифицирани по FSC ®.  Те заемат 38,5% от територията на страната и са в общо добро здравословно състояние.

Според данни на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за последните 100 години горите са увеличили територията си близо 2 пъти. За период от 60 г.  запасът им e нарастнал 3 пъти (от 243 млн. м3 до 718 млн. м3 през 2020 г.). Само за последните 20 години регистрираното увеличение е с над 30 %.  Средната възраст на българските гори е 60 г., като за последните 10 години е остаряла със 7 години. Страната ни е водеща в Европа по биоразнообразие и съхранени гори.  България е изпълнила всички цели на Стратегията на ЕС за горите 2030 г. по отношение опазването на „старите (първични) гори или гори във фаза на старост“.

Повече информация по темата и предложенията на БКДМП за справяне с недостига на дървесина ще откриете ТУК