Брой 65 (322), 02-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Министерство на финансите публикува данни за изпълнение на консолидираната фискална програма


Данни за изпълнението на консолидирания бюджет към 28 февруари 2013 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите.
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец февруари е отрицателно в размер на 732,0 млн. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 485,5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 246,5 млн. лева. Съпоставено със същия период на предходната година, дефицитът по КФП нараства номинално със 167,0 млн. лв., вследствие на по-високите разходи за първите два месеца на 2013 г., дължащи се предимно на по-високи здравноосигурителни плащания в съответствие с разчетите по ЗБНЗОК за 2013 г. и по-високите лихвени разходи. От друга страна, при някои данъци през 2013 г. са налице еднократни ефекти, свързани с промени в данъчните закони относно регламентирани срокове за деклариране и внасяне на данъчните задължения през 2013 година. Тези промени изместват част от приходите през следващи периоди на годината. Фискалният резерв към 28.02.2013 г. е в размер на 3,9 млрд. лева.
Основни параметри по КФП към февруари 2013 година.
Постъпилите приходи и помощи на консолидирано ниво към края на месец февруари са в размер на 3 827,3 млн. лв., или 12,5 % от годишните разчети за 2013 година. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец февруари възлиза на 3 247,9 млн. лв., което е 84,9 % от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 402,9 млн. лв., което е 9,8 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 1 903,2 млн. лв., което е 15,4 % от програмата за годината, в т.ч. от ДДС - 1 331,1 млн. лв., или 16,9 %; от акцизи - 551,2 млн. лв., или 12,8 %; от мита - 20,4 млн. лв., или 17,0 %. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 74,6 млн. лв., или 8,6 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 28.02.2013 г. са 867,2 млн. лв., което представлява 14,3 % от разчетените за годината.
Неданъчните приходи и помощите са в размер на 579,4 млн. лв. или 8,1 % от разчета за годината.
Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 28.02.2013 г. възлизат на 4 559,3 млн. лв., което е 14,4 % от годишния разчет. Спрямо края на месец февруари 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са по-високи с 313,1 млн. лв. (7,4%). Текущите нелихвени разходи са в размер на 3 685,4 млн. лв. (15,3% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 303,2 млн. лв. (5,6 % от разчетите към  ЗДБРБ за 2013 г.) и лихвените плащания - на 313,1 млн. лв. (35,8 % от планираните за 2013 г.).
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена за първите два месеца на 2013 г. от централния бюджет, възлиза на 257,6 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

НОВИНИ ОТ БТПП
Национално представителните работодателски организации официално заявиха, че напускат НСТС
Декларация на БТПП за напускане на Националния съвет за тристранно сътрудничество Още
Семинар на тема българо-китайските бизнес отношения
Българска търговско-промишлена палата и Българо-китайската търговско-промишлена камара (БКТПК) организират бизнес семинар - 4 април 2013 г. Още
Разширяване на сътрудничеството между БТПП и Райфайзен Имоти ЕООД
С реща на председателя Цветан Симеонов с управителя на Райфайзен Имоти ЕООД Божидар Захариев Още
Покана за участие в Mеждународно търговско изложение „СВЕТЪТ НА ДЕТЕТО” 2013
Българска търговско – промишлена палата има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международно търговско изложение Още
Търговски представителства на чуждестранни лица,
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерство на финансите публикува данни за изпълнение на консолидираната фискална програма
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец февруари е отрицателно Още
ЕВРОФОНДОВЕ
Възможности 2020: На прага на навия програмен период
Кохезионната политика на Европейския съюз в България ще представи новите възможности за финансиране Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
ЕК започна консултация в областта на изменението на климата и енергетиката до 2030 г.
Зелена книга относно рамката за политиките на ЕК до 2030 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на турски фирми с цел срещи с български вносители
Представители на турски фирми – производители на зеленчукови консерви ще посетят България на 5-ти април Още