Назад

Българският бизнес на прага на 2024: Водещото предизвикателство е липсата на квалифицирана работна ръка и повишените разходи за труд


Автор: Боряна Абаджиева, гл. експерт „Икономически анализи и политика“ в БТПП

След година, изпълнена с предизвикателства и възможности, бизнесът се подготвя за 2024 година с плах оптимизъм, но и с очаквания за повишаване на ръста на икономиката, намаляване на инфлация и задържане на нивата на заетост . Икономическият ръст беше подкрепен от вътрешно търсене и износ, като БВП се очаква да достигне 1,7% през 2023 и  3,2% през 2024 г. Въпреки глобалните предизвикателства, българската икономика показва  известна устойчивост и потенциал за растеж.

Недостигът на квалифицирана работна ръка продължава да бъде значим проблем, което изисква внимание в контекста на демографските промени и миграционни тенденции. Бизнес увереността и националните продажби са във възходящ тренд на очакванията, според Проучването на Европалати за 2024 година. Същевременно, предизвикателствата, свързани с експортните продажби и заетостта, изискват стратегически подходи за подобрение.

Основните предизвикателства през 2024 г., посочени от фирми у нас, се очаква да са свързани с липсата на квалифицирани кадри и повишените разходи за труд, както и финансовите условия на правене на бизнес.

Въпреки нарастващите разходи за труд и производствени разходи, българският бизнес остава уверен във възможностите си за развитие за 2024, макар и с колебания. Предстоящото увеличението на минималната работна заплата с 19.62% (от 780 лв. на 933 лв.) и общото повишение на разходите на работодателите за един отработен час с 15.1% в третото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на предходната година, водят до съществено нарастване на разходите за труд. Предстоящата 2024 година е очаквана като период на възстановяване и адаптация към новите икономически реалности, като фокусът е насочен към стимулиране на вътрешното търсене и управление на трудовия пазар, както и инвестициите. Глобалните рискове, включително геополитическата нестабилност и енергийната несигурност, продължават да влияят на българската икономика. В този контекст, необходимостта от активни мерки за управление на външната търговия и минимизиране на геополитическите рискове е от особена важност.

В заключение, въпреки предизвикателствата, българският бизнес влиза в 2024 година с позитивни очаквания, като се стреми към устойчиво икономическо развитие, подпомогнато от стратегически инициативи и политики. Съгласно данните на НСИ, трудовият пазар в България през 2023 г.  показва конкретни тенденции при безработицата и заетостта. Коефициентът на безработицата е претърпял леко увеличение през първите две тримесечия на годината, достигайки 4.6% в третото тримесечие, което предполага леко повишение на безработицата в сравнение с края на 2022 година, когато е била 3.7%. От друга страна, коефициентът на заетост сред лицата на възраст над 15 години показва известно намаление от пика в IV тримесечие на 2022 г. от 55.4% до 52.9% в третото тримесечие на 2023 г. За лицата между 20 и 64 години, заетостта също показва стабилност, като се поддържа на ниво около 75.9% в последните две наблюдавани тримесечия. Тези индикатори предполагат, че въпреки известните колебания, пазарът на труда се поддържа относително стабилен, с леки вариации в нивата на заетост и безработица. За предстоящата 2024 г. можем да очакваме продължаване на тези тенденции, с възможни малки промени в зависимост от външноикономическите условия и вътрешната политическа и икономическа обстановка в страната.

Позовавайки се на данни от Европейското икономическо проучване за 2024г. - „Развитие и привличане на таланти и умения в подкрепа на двойния преход“  е едно от водещите послания които бизнесът излъчи към управляващите и то подчертава значението на подобряването на признаването на квалификациите и модернизирането на образованието, за да се отговори на текущите и бъдещите изисквания на трудовите пазари в ЕС, което е от решаващо значение за успеха в двойния преход към цифровизация и устойчивост.

В потвърждение на горното е и основното послание на  6-то издание на Европейския парламент на предприятията - ЕПП /European Parliament of Enterprises™/: справяне с хроничния недостиг на работна ръка чрез подобряване и придобиване на нови способности за европейските работници.

Според последната макроикономическа прогноза на БНБ, растежът на компенсацията на едни зает се очаква да възлезе на 13, 9% средно за 2023г и да се забави до 8,3% през 2024г. и 9,1 % за 2025г, в следствие на прогнозираната по-ниска инфлация.  В същото време очакваното повишение на реалната производителност на труда за периода 2024-2025 г. и продължаващото задълбочаване на недостига на работна ръка в страната ще задържат растежа на заплатите на сравнително високи нива за прогнозирания период.