Назад

Европейска година на уменията и постиженията на БТПП


Като част от поредицата от интервюта на БТПП, показващи усилията на палатската мрежа да допринасят за повишаване на уменията и за преквалификация, тази седмица представяме интервю с Беата Папазова, съветник „Европейска интеграция и проекти“ в БТПП

----------

Изтичащата 2023 г. бе официално обявена за Европейската година на уменията - какви са постиженията на БТПП в тази посока?

През 2023 г. Българската търговско-промишлена палата участва със свой принос в Европейската година на уменията, като изпълни успешно проекта си „Бъди дигитален“ по ОП РЧР и повиши нивото на дигитални умения и допринесе за придобиването на специфични за дадена длъжност дигитални умения на 548 заети лица, ангажирани в упражняването на 65 ключови професии от 15 сектора.

Освен това, Палатата изпълни и проекта си по Националния план за действие по заетостта, в резултат на което 865 безработни лица придобиха нови умения и професии, за да могат да се включат успешно в пазара на труда.

Можете ли да ни кажете няколко думи за разработената методика и програми за неформално обучение  и как може да се преодолее празнина по отношение на развитието на умения?

Програмите за неформално обучение в областта на дигиталните умения, разработени на базата на съгласувани с МТСП методики, от една отчитат дисбаланса между съществуващите и необходимите за изпълнението на дадена професия или длъжност умения, а от друга – допринасят за преодоляването на този дисбаланс като конкретно насочват заетото или безработното лице към съответното необходимо ниво на дигитални умения и към придобиването на специфични за дадената професия/длъжност дигитални умения.

Как виждате приноса на БТПП и регионалната палатска мрежа за повишаване на квалификацията и необходими ли са още усилия за преквалификация в цялата страна?

БТПП и регионалните й структури и досега са се включвали в процеса на повишаване на уменията на заетите и безработните лица в съответните области и региони. Ускоряващият се преход към дигитална трансформация на икономиката, а и на целия живот, както и зеления преход към кръгова въглеродно-неутрална икономика изисква нови професии и нови умения.

Навлизащите атипични форми на заетост налагат все по-високо ниво на дигитални умения като понятието „месторабота“ губи своя традиционен смисъл. Заетите лица от всички  краища на страна, а и от света, могат да работят за един работодател дистанционно или чрез платформи, а също и чрез други форми на заетост.

Постигането на тази цел не е по силите само на една, функционираща в столицата организация, дори и да има големи възможности. Необходимо е включването в този процес и на регионални и браншови организации, за да може да се обхване по-широк кръг от лица, които чрез придобиването на нови умения да се включат успешно в пазара на труда.