Брой 145 (1157), 29-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: По-неблагоприятен бизнес климат през юли


През юли общият показател на бизнес климата се понижава с 0.9 пункта спрямо предходния месец. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в сектора на услугите, докато в промишлеността и в търговията на дребно остава приблизително на нивото си от юни. Единствено в строителството стопанската конюнктура се подобрява, показват данните на Националния статистически институт.

Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" запазва равнището си от юни. По мнение на промишлените предприемачи настоящата производствена активност се подобрява, но очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Средното натоварване на мощностите през юли се повишава с 0.9 пункта в сравнение с април и достига 73.3%, като предприятията съобщават и за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци.

Основният фактор, затрудняващ дейността, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от недостатъчното търсене от страната.

За продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство. През юли съставният показател "бизнес климат в строителството" нараства с 1.3 пункта в резултат на по-благоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Анкетата регистрира подобрение на настоящата строителна активност, докато прогнозите за следващите три месеца са по-резервирани.

Осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо април и се оценява на 5.4 месеца. Същевременно обаче очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните пречки за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на втория фактор.

По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" остава приблизително на нивото си от юни. Мненията на търговците на дребно за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват, като и очакванията им за обема на продажбите остават благоприятни, макар и по-резервирани спрямо предходния месец.

Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

За продажните цени очакванията на търговците са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги. През юли съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 5.7 пункта, което се дължи на изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към запазване на "същото". По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-резервирани.

През последния месец анкетата регистрира засилване на негативното влияние на фактора "конкуренция в бранша", който измества на второ място фактора "несигурна икономическа среда".

По отношение на продажните цени мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство на БТПП и IFA по въпросите на данъците и финансите
Въвеждане на добри международни практики в обучението на български експерти Още
БТПП и БАУКО обсъдиха възможности за подпомагане на членовете и структурите на двете организации
Обмен на информация и професионален опит Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: По-неблагоприятен бизнес климат през юли
Единствено в строителството стопанската конюнктура се подобрява Още
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
НГФ ще гарантира до 3 млн. лв. по кредити на земеделски производители
Гаранционният фонд и МЗХ с втора съвместна програма в подкрепа на селското стопанство Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на ЕК относно правилата за възнагражденията на кредитните институции и инвестиционните посредници
Правилата са се доказали като полезни инструменти, с които се ограничава прекомерното поемане на риск Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, август/септември 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Съобщения за международни събития
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международен конкурс за изграждане на лечебни институти в Индия