Назад

Компенсациите заради високите енергийни цени продължават и през м. април, за мрежовите оператори - до края на м. юни


Компенсациите от страна на държавата заради високите цени както на електроенергията, така и на природния газ, ще продължат до края на м, април, а за мрежовите оператори - до края на м. юни. Едновременно с това таванът за подпомагане на бизнеса се вдига от 250 на 300 лв/мвтч. Това реши правителството на  заседание вчера, 23 март 2022, одобрявайки изменения в програмите за подпомагане.

Битовите клиенти, които ползват природен газ, както и клиентите на топлофикационни дружества, които използват природен газ като основно гориво, ще бъдат подпомогнати и за м. април 2022 г. с 23 март 2022 г. 15 фиксирана сума за всеки мегаватчас. Размерът на компенсацията се изчислява като 50% от разликата между цената на обществения доставчик, одобрена от КЕВР за м. април 2022 г., и прогнозната цена на природния газ за второ тримесечие на 2022 г., съгласно ценовото решение на КЕВР от 1 юли 2021 г. (39,95 лв./MWh). В сумите не е включен ДДС. При този механизъм размерът на компенсацията е индикативно 69,71 лв./MWh за м. април 2022 г. Необходимите средства за изпълнение на програмата през м. април са в размер на 37 млн. лв. Те ще бъдат осигурени в рамките на бюджета на фонд „Сигурност на електроенергийната система" за 2022 г.

До 30 юни 2022 г. продължава компенсирането и на мрежовите оператори за технологичните им разходи, реши още правителството. Подпомагането е в пълен размер заради натрупаните в периода 1 април - 30 юни 2022 г. финансови дефицити, формирани от разликата между определената от КЕВР прогнозна пазарна цена и борсовата цена, по която те закупуват енергията, необходима за покриване на технологичните разходи. Очаква се тези дефицити да достигнат около 230 млн. лв. за второто тримесечие на годината. От Програмата ще се възползват операторът на електропреносната мрежа („ЕСО" ЕАД) и петте оператора на електроразпределителни мрежи („ЧЕЗ Разпределение България" АД, „Електроразпределение ЮГ" ЕАД, „Електроразпределение Север" АД, „ЕРП Златни пясъци" АД, ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура"). С подкрепата за мрежовите оператори ще бъде намален финансовият дефицит, който следва да бъде компенсиран при следващо ценово решение на КЕВР. От своя страна това ограничава необходимостта от съществено повишаване на цените на мрежовите услуги за всички крайни потребители. В този смисъл програмата "спестява" необходимостта от увеличаване на мрежовите такси за крайните клиенти и има пряко положително влияние върху всички потребители в страната - битови и небитови.

Таванът на помощите, които отпуска държавата на небитовите потребители заради високите цени на електроенергията, ще бъде увеличен за м. април от 250 на 300 лв/мегаватчас, гласи друга част от правителственото решение. Схемата за подпомагане остава същата - 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред" на БНЕБ за м. април и базовата цена от 185.59 лв/MWh (средна цена базов товар на пазар „ден напред" на БНЕБ за м. юли 2021 г.). От помощта ще могат да се възползват всички около 633 хил. небитови потребители, които се снабдяват с електроенергия от свободния пазар. Изключение правят мрежовите оператори, за които е предвидено друг вид подпомагане. Продължаването на компенсациите и през м. април, както и увеличаването на тавана на помощта са част от мерките, с които правителството адресира последиците от безпрецедентния ръст на електроенергийните цени и цели намаляване на инфлационния натиск върху потребителите.