Брой 57 (314), 21-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Комисията за защита на конкуренцията изяснява възложените й правомощия


Във връзка с отправените в публичното пространство призиви към Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да се самосезира и да даде отговори – кои са монополистите, какви картелни споразумения се взимат”, КЗК публикува позиция, с което изяснява правомощията, които са й възложени по силата на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и правото на Европейския съюз (ЕС). В позицията се казва:

"Комисията е независим специализиран държавен орган, който прилага националното и европейското право на конкуренцията.

Съгласно приложимото в страната право на конкуренцията, монополно е положението на предприятие, което по закон има изключителното право да извършва определен вид стопанска дейност. Монополното положение се предоставя само от Народното събрание със закон в случаите по чл. 18, ал. 4 от Конституцията на Република България.

Господстващо е положението на предприятие, което с оглед на своя пазарен дял, финансови ресурси, възможности за достъп до пазара, технологично равнище и стопански отношения с други предприятия може да попречи на конкуренцията на съответния пазар, тъй като е независимо от своите конкуренти, доставчици или купувачи.

Нито ЗЗК, нито правото на ЕС забраняват монополното или господстващото положение на предприятията. Аналогично на Европейската комисия (ЕК), КЗК няма правомощия да прилага правилата на конкуренцията по отношение на самото пазарно положение на фирмите, без да е установена злоупотреба. Както ЕК, така и КЗК не е оправомощена да приема решения, с които да установява „кои са монополистите” или „кои са господстващите предприятия”, извън случаите, в които се проучва евентуално извършено нарушение по ЗЗК или по Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС).

КЗК постановява решения, с които установява извършени нарушения по ЗЗК или ДФЕС и налага предвидените в закона санкции. От началото на 2012 г. до настоящия момент КЗК е постановила 28 решения в областта на антитръста (злоупотреби и забранени споразумения) и е наложила имуществени санкции за извършени нарушения в общ размер на 20 745 418 лв.

КЗК е член от Европейската мрежа по конкуренцията (ЕМК) и осъществява своите функции в тясно сътрудничество с ЕК и останалите национални органи по конкуренцията на държавите членки на ЕС. В качеството си на национален орган по конкуренцията КЗК е гарант за прилагането на антитръстовите забрани – забраната за злоупотреба с монополно или господстващо положение (чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от ДФЕС) и забраната за антиконкурентни споразумения между предприятия (чл. 15 от ЗЗК и чл. 101 от ДФЕС), в съответствие с практиката на ЕК и на Съда на Европейския съюз. Отчитайки приноса на КЗК към работата на ЕМК, Комисията нееднократно е канена като докладчик по значими казуси в Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, организиран от Генерална дирекция „Конкуренция” на ЕК. Последният докладван от КЗК случай (от 4.03.2013) е по дело C.39530 MICROSOFT TYING (Решение за налагане на имуществена санкция за неизпълнение на решение за одобряване на поети задължения от страна на Майкрософт Корпорация)".

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи на служебния икономически министър очакванията на бизнеса
Сътрудничество на БТПП и НИПА за подобряване на социалния диалог и превенция на колективни трудови спорове
Партньорство при реализиране на проекти за въвеждане на добри практики и прилагане на модерни форми и методи на работа Още
Започна курс за повишаване квалификацията на млади юристи по въпросите на арбитражното производство
Интересът към обучението е голям, тъй като арбитражът със своите предимства като алтернативен способ за разрешаване на спорове намира все по-широко приложение в практиката Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Конкурс „Българска мебел на годината”
Могат да участват български производители на мебели от всички категории Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисията за защита на конкуренцията изяснява възложените й правомощия
Антимонополният орган отговаря на призивите да посочи кои са монополистите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изграждане на ресурсно-координационен център и електронна система за разработване, управление и отчитане на общински европроекти
Финансирането ще е по Оперативна програма „Техническа помощ“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бъдещето на енергетиката: възобновяеми източници и ефективност
Европейският парламент посочи ключовите елементи от борбата за намаляване на емисиите на парникови газове Още