Брой 57 (314), 21-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Изграждане на ресурсно-координационен център и електронна система за разработване, управление и отчитане на общински европроекти


Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ" предостави безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект с наименование: „Е-ПОДЕМ - европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт". Бенефициент е Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), а стойността на договора е 7 785 100, 00 лв., с продължителност на дейностите по изпълнението му 36 месеца.

Целта на проекта е да повиши капацитета на общините за успешно и ефективно управление на проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд (СКФ). Това ще бъде осъществено чрез укрепване на административния капацитет на общините за електронизация на всички дейности по подготовка и изпълнение на европроекти; улесняване комуникацията между общините и Управляващите органи (УО), Сертифициращия орган (СО) и Одитния орган (ОО) при подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от СКФ; предоставяне на безплатна експертна подкрепа на общините за подготовката и реализацията на техни проекти.

Сред резултатите от изпълнението на проекта се очаква да бъдат: разработена и внедрена електронна система за управление и изпълнение на проекти и обучени експерти за работа с нея; техническо обезпечаване на около 200 общини; създадена национална база-данни за общински проекти финансирани по СКФ,  добри общински практики и технологични решения, което ще допринесе за улесняване и ускоряване на комуникацията между общините

Проектът предвижда изпълнението на две основни дейности - разработване и внедряване на електронна система за разработване, управление и отчитане на общински европроекти и изграждане на Ресурсно-координационен център за общински проекти.

В рамките на първата дейност на около 200 общински администрации ще бъде предоставен специализиран софтуер и техника за електронизация на дейностите им по подготовка и изпълнение на проекти. Предвиденият към системата публичен модул, ще позволи да се повиши прозрачността на общинските европроекти и постигнатите резултати от тях, а връзката и с НСОРБ - генерирането на актуална информация за видовете и етапите на изпълнение на проектите. Системата ще улесни и ускори комуникацията между общините, НСОРБ и Управляващите органи, както и ще създаде необходимите условия за електронен обмен на данни и информация.

Втората основна дейност е във връзка със създаването и осигуряването на общински ресурсно-координационен център, чрез който НСОРБ ще предостави възможност за достъп до безплатна експертна и консултантска подкрепа за местните власти при подготовката и изпълнението на проекти, финансирани по СКФ. Центърът ще изпълнява постъпили от общините заявки за услуги по подготовка и/или разработване на различен тип документи, както и ще улесни комуникацията между тях и Управляващите органи (чрез осигуряване отговори на конкретни практически казуси, систематизиране на най-често задавани въпроси и т.н.).

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи на служебния икономически министър очакванията на бизнеса
Сътрудничество на БТПП и НИПА за подобряване на социалния диалог и превенция на колективни трудови спорове
Партньорство при реализиране на проекти за въвеждане на добри практики и прилагане на модерни форми и методи на работа Още
Започна курс за повишаване квалификацията на млади юристи по въпросите на арбитражното производство
Интересът към обучението е голям, тъй като арбитражът със своите предимства като алтернативен способ за разрешаване на спорове намира все по-широко приложение в практиката Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Конкурс „Българска мебел на годината”
Могат да участват български производители на мебели от всички категории Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисията за защита на конкуренцията изяснява възложените й правомощия
Антимонополният орган отговаря на призивите да посочи кои са монополистите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Изграждане на ресурсно-координационен център и електронна система за разработване, управление и отчитане на общински европроекти
Финансирането ще е по Оперативна програма „Техническа помощ“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бъдещето на енергетиката: възобновяеми източници и ефективност
Европейският парламент посочи ключовите елементи от борбата за намаляване на емисиите на парникови газове Още