Брой 240 (1751), 14-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Консултация на ЕК относно среда на ЕС за митническо обслужване на едно гише


Целта на консултацията е да се предостави на заинтересованите лица, участващи в трансграничното движение на стоки, както и на широката общественост, възможност да изразят мнението си по всички елементи, обхванати от оценката на въздействието: определение на проблема и причини за него; субсидиарност и добавена стойност от намесата на равнище ЕС; предварителни варианти за мерки/пакети от политики; вероятно въздействие на всеки от вариантите. По-специално консултацията е насочена към процедурите, свързани с нормативните изисквания на митническите и други органи (органи в областта на здравеопазването, селското стопанство, околната среда, рибарството и други), които трябва да бъдат изпълнени с цел оформяне на стоките, които преминават през границите на ЕС. В проучването са включени няколко въпроса относно Вашите мнения във връзка с настоящата ситуация, приоритетите и очакванията за бъдещи промени, както и няколко профилиращи въпроса, с които се цели изграждане на представа относно това кои сте Вие.

Всички граждани на ЕС, национални митнически администрации в държавите от ЕС и други национални органи, които разчитат на митническите органи да контролират или прилагат техните политики на границата; икономически оператори, занимаващи се с трансграничното движение на стоки; национални, европейски и/или международни търговски и стопански сдружения; експерти по информационни технологии; органи и отговорни лица по защита на данните; международни организации, неправителствени организации са добре дошли да допринесат за тази консултация.

Попълването на въпросника отнема около 30 минути. Той е достъпен на всички официални езици на ЕС. Някои въпроси изискват експертни познания, затова, ако искате, можете да отговорите само на някои от въпросите

С тази консултация Комисията цели изготвяне на анализ на мненията на заинтересованите страни по темата с цел формирането на политики, насочени към техните нужди.

Консултацията можете да намерите тук. Моля, изпращайте попълнените бланки до отдел Европейски иновационен и информационен център към БТПП на адрес: een@bcci.bg.

Крайният срок за участие е 16.01.2019г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП връчи сертификат за дарение
В подкрепа на инициативата на БТПП за възстановяване къщата на Иван Грозев в Карлово и превръщането й в музей Още
БТПП взе участие в тържественото отбелязване на 30-годишнината от създаването на Българо-руската търговско-промишлена палата
Обсъдиха се начини за осъвременяване на нормативната база в газовия сектор
Среща с председателя на Българската газова асоциация Още
Представяне на CONNEXT - форум за индустриално сътрудничество
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за отбелязването на 27 години от създаването на Съюза на данъкоплатците в България
19 декември, 15:00 ч. в зала А на БТПП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на комисар Хоган в Обединените арабски емирства през февруари 2019 – как може да се включите?
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на ЕК относно среда на ЕС за митническо обслужване на едно гише
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Индустрията би могла да получи помощ за компенсиране на разходите за въглеродни емисии
Опцията е предвидена в европейска директива, която трябва да бъде транспонирана в българското законодателство Още