Брой 240 (1751), 14-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.

Основна цел проекта на закон е въвеждането на възможност за използване на съвременни технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг върху телевизионните програми, разпространявани от кабелни, сателитни и други платформени оператори, както и установяване на улеснена процедура по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и на наказателните постановления по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Промените са инициирани от Съвета за защита на интелектуалната собственост - консултативен орган към министъра на културата. В рамките на Съвета бяха обсъдени съществуващите дефицити в законовата уредба и бе идентифицирана необходимостта от посочените изменения и допълнения.

Наред с това, в проекта на закон са включени и текстове, насочени към подобряване на действащите норми в ЗАПСП - прецизиране на разпоредби в дял втори “а“ „Колективно управление на авторски или сродни на тях права“ от ЗАПСП, в това число относно процедурата по избор и дейност на комисиите за утвърждаване на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на права, доказването на представителната власт на тези организации в рамките на съдебни производства, съставянето на списъка на медиаторите, воден от министъра на културата, контролните правомощия на Министерството на културата по отношение на колективното управление на права; промени в текстове, регулиращи организирането и осъществяването на административнонаказателната дейност.

Разпространението на телевизионни програми в пакетите на кабелни, сателитни и IPTV оператори е едно от основните направления на контрола по спазването на ЗАПСП. В последните години се наблюдава устойчива тенденция към масово нерегламентирано използване на телевизионно съдържание, което се отразява върху формирането на цените за краен потребител и затруднява функционирането на пазарите в условията на лоялна конкуренция. Натискът върху цените изостря силно взаимоотношенията между създателите и разпространителите на телевизионни програми, свива маржовете на печалба и се отразява негативно върху възможностите на пазарните играчи да уреждат и изплащат справедливи възнаграждения на носителите на авторски и сродни права, договаряни и събирани на колективна основа.

Понастоящем в България около 80% от домакинствата са абонати на платена телевизионна услуга и получават сигнал чрез посредници – т.нар. “платформени оператори” (кабелни и сателитни оператори, както и доставчици на IP-базирани технологични решения). Това превръща нарушенията на правата на създателите на телевизионни програми и другите правоносители в масови и системни, като очакванията на заинтересования бизнес са да се постигнат устойчиви решения за контрол и превенция. След анализ на възможностите за ефективно противодействие на масовите нарушения на авторското право и сродните му права със съществуващия контролен капацитет на Министерството на културата и след съгласуване на общи действия със заинтересованите организации на създателите и разпространителите на телевизионни програми, е идентифицирана необходимостта от въвеждането на технологични решения за дистанционен мониторинг на съдържанието, доставяно от платформените оператори до домовете на техните абонати. Цел на инициативата е създаването на възможност за дистанционно установяване на нарушения и ангажиране на административно-наказателна отговорност, като се установява ясно връзката между съответните действия и лицето, чиято отговорност бива ангажирана, същата се доказва по достатъчно категоричен начин и успешно преминава съдебен контрол. С проекта на закон на длъжностните лица се предоставя правото да използват автоматизирани средства за контрол - уреди и компютърни програми, одобрени по съответния ред, чрез които да установяват нарушенията дистанционно. 

Предлаганата улеснена процедура за връчване на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления по ЗАПСП, произтича от отчетливо наблюдаваната през последните години негативна тенденция нарушителите, които са предимно юридически лица и еднолични търговци, да избягват административнонаказателната отговорност, като се укриват и препятстват връчването на издадените в хода на производствата документи. Съществуващият общ ред за връчване, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, към който ЗАПСП препраща, е доказано трудно приложим и неефективен, особено когато се касае за юридически лица и еднолични търговци. Данните на Министерството на културата сочат, че голям брой административнонаказателни производства биват спирани поради невъзможност съставеният акт да бъде връчен и впоследствие прекратявани по давност. Така, през 2015 г. невръчени са останали 56 акта за установяване на нарушения по ЗАПСП, през 2016 г. техният брой е 115, а през 2017 г. – 101. До същия резултат води и невъзможността да се връчат издадените наказателни постановления. Следва да се отбележи, че предложените промени не се прилагат спрямо физически лица, а засягат единствено юридическите лица и едноличните търговци, на които по закон са вменени задължения да посочват адрес на управление, законни представители и други контакти в нормативно установени регистри, и да водят делата си по търговски начин, което означава и по-голяма отговорност от тази на гражданите. Може да се каже също, че в редица закони (Кодекс на труда, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност) са предвидени подобни специфични правила за връчване на документите, издавани в хода на административнонаказателните производства.

В проекта на закон са намерили място и предложения за промени в текстовете на дял втори „а“ „Колективно управление на права“ от ЗАПСП. Част от тях се отнасят до работата на комисиите за утвърждаване на тарифи на организациите за колективно управление на права, предвидени в чл. 94р, като се предлага занапред комисията да избира от състава си председател, чрез който да организира комуникацията си, в това число и с административния орган. Пряко свързана с това предложение е промяната в чл. 94ш, регулиращ съставянето на списъка на медиаторите, поддържан от министъра на културата, като се предвижда в бъдеще по вписванията на нови медиатори вместо съгласуване, от организациите за колективно управление на права и на представителните организации на ползватели, да се изисква становище. Повод за горепосочените изменения е най-новата практика на административния орган във връзка с назначаването и дейността на комисиите по чл. 94р от ЗАПСП.

Като елемент от стабилността на отношенията между правоносители и ползватели, в т.ч. като предпоставка за равното третиране на ползвателите и за заплащането на справедливи възнаграждения, в чл. 94р от ЗАПСП е предвидено тарифите на организациите за колективно управление на права да бъдат договаряни с представителните организации на ползватели. Вероятността преговорите да не завършат с писмено споразумение, е наложило въвеждането на допълнителната процедура по чл. 94р, ал. 4 ЗАПСП, предвиждаща назначаването на комисия, която да приеме окончателен вариант на обсъждания проект на тарифа. Текстът предвижда, че комисията се състои от 5-ма членове – по един представител, предложен от съответната ОКУП и от представителната организация на ползвателите, и трима експерти, одобрени съвместно от страните. В случаите, когато договарящите страни не успеят да одобрят необходимия брой независими експерти, министърът на културата допълва състава на комисията с експерти от списъка на медиаторите по чл. 94ш, ал. 1 ЗАПСП. Съгласно действащата редакция на текста, министърът на културата поддържа списък на медиаторите, а съставът на включените в него лица, следва да бъде съгласуван с регистрираните организации за колективно управление на права и с представителните организации на ползвателите. Практиката по прилагането на текста показва, че изискването за съгласуване и свързаната с него възможност за отказ от такова, предоставят възможност да се бламира съставянето на актуален списък или включването на нови медиатори в него, което от своя страна би могло да е пречка за назначаване на комисията, предвидена в рамките на процедурата по утвърждаване на тарифите на организациите за колективно управление, съгласно чл. 94р от ЗАПСП.

 

Дата на откриване: 13.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 13.1.2019 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП връчи сертификат за дарение
В подкрепа на инициативата на БТПП за възстановяване къщата на Иван Грозев в Карлово и превръщането й в музей Още
БТПП взе участие в тържественото отбелязване на 30-годишнината от създаването на Българо-руската търговско-промишлена палата
Обсъдиха се начини за осъвременяване на нормативната база в газовия сектор
Среща с председателя на Българската газова асоциация Още
Представяне на CONNEXT - форум за индустриално сътрудничество
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за отбелязването на 27 години от създаването на Съюза на данъкоплатците в България
19 декември, 15:00 ч. в зала А на БТПП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на комисар Хоган в Обединените арабски емирства през февруари 2019 – как може да се включите?
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на ЕК относно среда на ЕС за митническо обслужване на едно гише
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Индустрията би могла да получи помощ за компенсиране на разходите за въглеродни емисии
Опцията е предвидена в европейска директива, която трябва да бъде транспонирана в българското законодателство Още