Брой 162 (1673), 24-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Има ли разлика между „режимите с отложено плащане” и „митническите икономически режими”?


Какви са предимствата и недостатъците на режимите временен внос и временен износ и какви икономически преференции предоставят те на стопанските субекти? Какви са технологичните особености на контрола при режимите временен внос и временен износ?

Понятията „режим с отложено плащане” и „митнически икономически режим” са дефинирани в чл. 84, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, установяващ Митническия кодекс на Общността. Съгласно член 84 от Регламента за целите на прилагането на разпоредбите на членове 85 — 90 а) понятието „режим с отложено плащане“ се отнася за необщностни стоки, поставени под следните режими: — външен транзит, — митническо складиране, — активно усъвършенстване с отложено плащане, — обработка под митнически контрол, — временен внос. б) понятието „митнически икономически режим“ се отнася за стоките, поставени под следните режими: — митническо складиране, — активно усъвършенстване, — обработка под митнически контрол, — временен внос, — пасивно усъвършенстване. От горното е видно, че почти всички митнически икономически режими са и режими с отложено плащане, както и почти всички режими с отложено плащане са митнически икономически режими.

Най-общо казано, за поставяне на стоки под режим с отложено плащане митническите органи могат да поискат обезпечаване на митническото задължение, което може да възникне. Обезпечаването може да бъде в пълен размер или частично. Режим временен внос е митнически икономически режим и режим с отложено плащане. Всеки един от митническите икономически режим се разрешава, само ако са налице регламентираните в митническото законодателство условия, предвидени, както за съответния режим, така и за митническите икономически режими като цяло. Съгласно член 137 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, режимът временен внос разрешава ползването на митническата територия на Общността с пълно или частично освобождаване от вносни (митни) сборове и без прилагане на мерките на търговската политика, на необщностни стоки, предназначени да бъдат реекспортирани, без да са претърпели изменения, освен нормалното износване при тяхната употреба. Предимство е, че изобщо съществува режим временен внос, който дава възможност при определени условия, стоки, внасяни за временно ползване на митническата територия на ЕС, да се ползват без за тях да се заплащат вносни (митни) сборове и други държавни взимания. Общностни стоки, предназначени да бъдат временно изнесени от ЕС, след което ще бъдат върнати могат да се поставят под режим временен износ, при който се прилагат всички формалности предвидени за изнасяне на стоките, включително и на мерките на търговската политика, а когато е предвидено – облагане с износни (митни) сборове.

Временният износ не е митнически икономически режим, нито е режим с отложено плащане. Докато са под режим временен внос необщностните стоки са под митнически надзор. Общностните стоки, декларирани за временен износ се намират под митнически надзор от момента на декларирането им пред митническото учреждение до напускането им на митническата територия ЕС, или унищожаването им, или до анулирането на митническата декларация.

Източник: Агенция Митници

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с търговския аташе към Посолството на САЩ
Търговска мисия от Алабама ще посети страната ни в края на септември Още
БТПП насърчава иновативното предприемачество
Оказва и съдействие на фирмите при кандидатстване по Инструмента за МСП на Програма Хоризонт 2020 Още
Покана за участие в „Представяне пред инвеститори и стартъпи на иновативни проекти на изследователи от водещи институти на БАН”
Организира Съветът по иновации при БТПП на 7 септември 2018 г. Още
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОЗОНАТА
Уверено по пътя към ERM II
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменение на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
Срокът на проверките за нередности в европроектите ще се съкрати наполовина Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Има ли разлика между „режимите с отложено плащане” и „митническите икономически режими”?
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
НСИ: Спад на цените в селското стопанство с 5.8% на годишна база
Най-голямото намаление е в цените на пресните плодове - с 20% Още