Назад

От 1 януари 2022 г. Агенция „Митници“ открива две нови единни сметки за плащания на публични задължения


От 01.01.2022 г. Агенция „Митници“ открива две нови единни сметки за плащания на публични задължения в БНБ – една сметка за плащания на задължения по митническото законодателство, глоби и санкции и една сметка за плащания на задължения по акцизното законодателство. Използването на досега действащите сметки за приходи в централния бюджет на Агенция „Митници“ в търговските банки ще се преустанови, считано от същата дата.

Отпада изискването за въвеждане на различни кодове за различните видове плащане в платежните документи, с които икономическите оператори и гражданите превеждат сумите за погасяване на публичните си задължения.

За извършването на преводи към сметките се прилага„Платежно нареждане/вносна бележка за  плащане от/към бюджета“ (платежният документ по т. 2.4 от Указание на БНБ „За съставяне на платежни  документи към Наредба No 3 на БНБ“ /2016 г./)

Реквизитът за идентификация на задълженото лице – „ЕИК/код по БУЛСТАТ”, „ЕГН на задълженото лице” и „ЛНЧ на задълженото лице”, е задължителен за попълване.

В реквизита "Вид плащане" (към сметката на получателя) се попълва задължително код 808080

В реквизита "Получател" се попълва:  Агенция "Митници"

 Вижте актуалния списък на сметките от 01.01.2022 г.:

СМЕТКИ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" за приходи от мита, ДДС и акциз при внос, глоби, санкции и наказателни лихви, акциз при сделки в страната и свързаните с него наказателни лихви

Списък на набирателните сметки на митническите учреждения - Агенция "Митници" (в лева)

Предоставя се възможност за плащане на задължения по митническо и акцизно законодателство чрез виртуален ПОС терминал в E-Портала на Агенция „Митници“. Опцията е достъпна за регистрирани потребители.

Вижте повече за:

Проект за цялостна електронна обработка на митническите и акцизните плащания

Как да се попълни платежното нареждане, за да се идентифицират извършените преводи, вижте в

Информация за бизнеса/ Митническа дейност / Митническо задължение - Заплащане/погасяване