Назад

Десет години, десет риска пред България


В Българската търговско-промишлена палата се проведе среща на председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов с проф.д.н. Борислав Борисов – председател на Камарата на преподавателите от висшето образование и  д-р Валентин Съйков – председател на Сдружение „Гражданска инициатива България 2050“.

Обсъдени бяха водещите насоки в обществено-икономическия живот на страната и рисковете пред нейното развитие. Гостите запознаха председателя на БТПП с тяхно наскоро приключено проучване „Десет години, десет риска пред България“. То е проведено  като оценка на рисковете сред 72-ма експерти в различни области  и се фокусира върху конкретните български условия и за конкретен десетгодишен период. Бяха обсъдени и резултати в аналогична посока като идентифицирани рискове от проведени от БТПП проучвания и анкети сред бизнеса и мониторинга на класации и рейтинги на България.

В България от 2006 година е приет закон, който задължава организациите от публичния сектор да управляват рисковете, характерни за тях, като разработват стратегии за управление на риска, извършват оценка на присъщите рискове, съставят риск-регистри и планират противорискови дейности. За съжаление, идентифицирането на основните рискове пред държавата като цяло и тяхното оценяване не е уредено в законодателството, поради което няма нормативно ангажирани институции, които да управляват риска на национално ниво. Такива възможности обаче съществуват и се крият в сътрудничеството между органите на изпълнителната власт и гражданските организации. Само така може да се разчита на обективна оценка на рисковете пред развитието на държавата, която да отчита както предизвикателствата пред държавните институции, така и тези пред обществото като цяло.

Екипът е направил реално проучване на рисковете пред развитието на България и ги оценява, като  определя най-важните 10 от тях. На първите три места са влошаване на системата на образованието поради в увеличаване процента на необхванатите ученици, лоши резултати от тестове, изпити, национални и международни състезания, лошо финансово състояние на училищните единици, слаба мотивация на учители и преподаватели; влошаване на демографската ситуация в страната; нереформирана и неефективна система на здравеопазване. Следващите рискове са свързани с неефективното функциониране на представителната демокрация и публичната администрация като корупцията, кризата на държавността, недоверието във върховенството на закона, социална поляризация на обществото поради манипулации на общественото мнение, загуба на национална идентичност породена от все по-засилващата се глобализация, външни геополитически фактори.

Повече за проучването "Десет години, десет риска пред България“ и анализа по него, може да се запознаете, ТУК

БТПП счита, че резултатите от това проучване следва да получат по-широк отзвук в обществото и да намерят място в програми и задачи на партиите и ресорните ведомства, доколкото това са общопознати проблеми, изискващи подготвяне на мерки за минимизиране на тези рискове и заплахи пред развитието на обществото и държавата.

Екипът от автори на проучването има намерение изследването да се провежда ежегодно, а БТПП подкрепя идеята проблемите да  се обсъждат заедно в по-широк формат и да се търсят решения за преодоляване на рисковете.