Брой 240 (497), 10-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Със законопроекта се предлагат промени, свързани с нормативното уреждане на:

1. Част от предложенията на правителството от втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, одобрен с Решение № 635 на Министерския съвет от 22.10.2013 г.;

2. Договора за стажуване като особен вид трудов договор, подпомагащ прехода от образование и обучение към устойчива и качествена заетост;

3. Възможност за контролните органи на Главна инспекция по труда да дават задължителни предписания на работодателите във връзка с изпращане или заличаване на уведомления за сключен трудов договор и регламентиране на случаите, в които Националната агенция за приходите (НАП) да има право служебно да заличава изпратено уведомление за сключен трудов договор.

В резултат от прилагането на проекта на акт се очаква да намалее регулаторна тежест за бизнеса, тъй като се предлага:

- промяна на периода, в който работодателите отчитат пред инспекцията по труда положения извънреден труд през календарната година – не всяко полугодие, както досега, а само веднъж годишно – до 31 януари на следващата календарна година;

- да отпадне задължението на работодателите да осигуряват за нуждите на контрола за спазване на трудовото законодателство ревизионни книги в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки и на други места, на които се полага наемен труд.

С промените се регламентира договорът за стажуване като особен вид трудов договор, в изпълнение на мерките в подкрепа на младежката заетост. Предлагат се текстове, съгласно които работодателите ще могат да сключват трудов договор с условие за стажуване с младежи на възраст до 29 години, които са завършили средно или висше училище и нямат трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност. Предвижда се такъв договор с едно и също лице да се сключва само веднъж. Младежите ще се наемат за стажуване на длъжности, които съответстват на придобитата от тях квалификация или специалност, за срок от 6 до 12 месеца. Целта на стажуването е усвояване на практически умения в процеса на изпълнение на работата под наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник. Отношенията между работодателя и наставника ще се уреждат с допълнително споразумение към трудовия му договор. Предвижда се в 14-дневен срок от прекратяване на трудовия договор с условие за стажуване работодателят да издава на лицето, което е стажувало, препоръка, с която то ще може да удостовери придобитите умения пред бъдещи работодатели.

Предлага се контролните органи на Главна инспекция по труда да имат правомощията да дават задължителни предписания на работодателите да заличават уведомления за сключени трудови договори, ако установят, че няма доказателства за съществуване на трудово правоотношение. Това се налага поради факта, че през последните години са констатирани голям брой случаи на злоупотреба с личните данни на работници и служители, които се използват за извършване на регистрация на трудов договор, без такъв да е сключван между страните. Когато работодателят не изпълни в срок даденото му задължително предписание Инспекцията по труда ще уведомява НАП за служебно заличаване на уведомлението за сключен трудов договор. Контролните органи ще уведомяват НАП за служебно заличаване на изпратеното уведомление и когато работодателят, лицето, което го представлява, или лицето, определено да получава кореспонденцията на работодателя, не могат да бъдат намерени на адреса на управление.

Промените, предложени в Кодекса на труда във връзка със служебното заличаване на подадени уведомления за сключени трудови договори, защитават правата и гарантират интересите на работниците и служителите. Чрез тях ще бъдат предотвратени последиците от фигуриращ в регистъра на Националната агенция за приходите запис за сключен  трудов договор, когато фактически и документално не може да се установи, че между страните е възниквало трудово правоотношение.

Обществените консултации продължават до 27 декември 2013 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Чешкият вицепремиер Мартин Пецина откри бизнес форум в БТПП
Миграционният контрол и сигурността на границите бяха сред темите на форума Още
Покана за участие в кръгла маса на тема: "Оценката на интелектуалния труд в България"
12 декември 2013 г. от 10.00 ч. в сградата на Палатата Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАР не приема част от промените в Закона за управление на отпадъците
Очакват да се породи дефицит на суровини за фирмите, които преработват отпадъци Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум Франция – Югоизточна Европа
Букурещ, 11-12 февруари 2014 г. Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Парламентът прие държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Гласувано бе данъчно облекчение за доходи, които не превишават 12 месечни минимални заплати за съответната година Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
В резултат се очаква да намалее регулаторна тежест за бизнеса Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Насоки на ЕС за подобряване на качеството на обучението на младите хора
Целта е да се гарантира, че работодателите представят ясни подробности за стажовете преди тяхното начало и че стажовете подготвят младите хора за постоянна заетост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH