Брой 48 (808), 12-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия.

С предложените промени се предлага нова концепция за подпомагане от страна на държавата на някои категории граждани в преодоляването на имуществени щети, причинени от бедствия, като се въвежда нов вид механизъм за подпомагане за тези лица, които със собствени финансови средства не могат да се погрижат за застраховането на собствеността си за последици от бедствия.
Законопроектът предвижда, след настъпване на неблагоприятно събитие, свързано с бедствие, държавата, чрез своите органи - Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и Агенцията за социално подпомагане (АСП), да преценят доколко е настъпило увреждане или щета върху собствеността на лицето, което не може със собствени средства да застрахова имота си. Агенцията за социално подпомагане чрез своите структури ще преценява кои лица трябва да бъдат подпомогнати чрез индивидуална преценка за това, доколко лицето не е могло само, заради социалния и икономическия си статус да застрахова само имуществото си срещу съответния риск. Средствата от централния бюджет през бюджета на Министерството на труда и социалната политика, респективно АСП, ще достигат до хората, които имат нужда от подпомагане при бедствия.
За да се получи помощ, трябва да са спазени всички изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по отношения на съответния имот, тъй като конструктивните изменения в някои сгради биха могли да доведат до много по-голяма уязвимост при природни бедствия за такива имоти, които не отговорят на изискванията на Закона и другите приложими към строителството на сгради нормативи. Предоставяното от държавата подпомагане ще бъде до размера на данъчната оценка на съответните имоти.  По този начин ще се създаде и стимул за местните власти да не поддържат необосновано ниски данъчни оценки на недвижимите имоти.
Неусвоените средства за тази цел за съответната година ще се разчитат за следващата, без да се променя тяхното предназначение. 
Не се променя принципът, че застраховането на личното имущество трябва да бъде доброволно, но положителен косвен ефект от предлаганите промени е да се стимулира сключването на застраховки и подобряването на застрахователната култура на гражданите.
Предлаганият модел за подпомагане на пострадалите от бедствия ще допринесе за повишаване ролята на превантивната дейност, свързана с намаляването на риска от бедствия. 
Предлаганите промени прецизират правомощията на всички участници в този процес и ще бъдат доразвити в Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Обществените консултации продължават до 23 март 2015 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Срещи на високо равнище в Сърбия
Представители на бизнес организации, сред които председателят на БТПП, придружават държавния глава Росен Плевнелиев в официалната му визита в Сърбия Още
Бизнес мисия в Сицилия, 27-31 май 2015 г.
Разходите на ограничен брой фирми - потенциални купувачи на продукти от керамика, камък, стъкло и ковано желязо, ще бъдат напълно покрити Още
Нови членове на Палатата
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Монографията на Васил Тодоров „Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация“
Проучването разглежда както материалноправните аспекти на придобиването на контрол, така и процесуалните правила... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Втора годишна конференция „Иновации и предприемачество 2015“, 19 март 2015 г., София Хотел Балкан
Организатор: Индустриален клъстер Средногорие Още
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
Намалението на административните тежести е спестило на бизнеса 238,5 млн. лв. годишно
Това е посочено в отчета за изпълнението на Втория план за действие за намаляване на административната тежест на законодателството… Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
На 31 март изтича срокът за подаване на корпоративните декларации
В същия срок трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия
Държавата да подпомага при бедствия само най-бедните, предвижда проектът Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия приветства публикуването на преговорните позиции на ЕС по Многостранното споразумение за търговия с услуги
Целта е по-лесен износ на услуги за фирмите от ЕС Още