Брой 219 (729), 13-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките.

 През пролетта на тази година беше приета Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно схемите за гарантиране на депозити „Директивата“. Директивата е обнародвана в „Официален вестник” на Европейския съюз на 12 юни 2014 г., като срокът за въвеждане на Директивата в законодателствата на държавите-членки е 3 юли 2015 г.

Новата директива заменя Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити, изменена с Директива 2009/14/ЕО. С приемането на директива 2014/49/ЕС  се въвеждат правила за по-добра защита на вложителите в банки чрез постигането на унифицирани правила за гарантиране на влоговете в Общността, ясен обхват на гаранцията, по-кратки срокове за изплащане, подобрена обмяна на информация и строги изисквания за финансиране. Това ще доведе до укрепване на доверието на вложителите във финансовия сектор в държавите-членки на Европейския съюз,както и до осигуряване на по-голяма финансова стабилност в целия вътрешен пазар.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, поради наличието на многобройни и важни промени, се предлага действащият Закон за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) да бъде отменен и заменен с нов закон. Независимо от това, в предложения законопроект са взети предвид разпоредбите на действащия закон, които са в синхрон с Директивата, като е променено само систематичното им място с оглед постигане на по-голяма последователност и яснота на уредбата.

В заключение, следва да се има предвид, че поради стартирала процедура за нарушение № 2014/2240 по отношение неизпълнение на задълженията, произтичащи за Република България съгласно чл. 1, параграф 3 и чл. 10, параграф 1, първа алинея от Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити, изменена с Директива 2009/14/ЕО (които, както беше посочено,  Директива 2014/49/ЕС  отменя, но цитираните текстове остават инкорпорирани в новата Директива) и по отношение неспазване на чл. 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Директивата трябва да бъде транспонирана в изключително кратък срок – от 1 януари 2015 г.

Със законопроекта се постига пълно съответствие с Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно схемите за гарантиране на депозити, с изключение на разпоредбата на чл.14, ал. 6 от директивата, която  ще бъде въведена с приемането на вътрешни процедури и подписването на междуинституционални споразумения.

Обществените консултации продължават до 26 ноември 2014 г.

Добави коментар

Становища по проекта може да изпращате и на адрес: s.koleva@minfin.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
На заседание на Парламентарната бюджетна комисия БТПП представи становището си по актуализацията на държавния бюджет
След близо четири часа обсъждане комисията прие актуализацията Още
Заседание на Борда на директорите на Бизнес съвета към ОЧИС в Солун
Ротационното председателство на Съвета ще бъде официално предадено на ТПП Молдова Още
Покана за участие в конференция „Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции”
Акцент - перспективи пред малкия и средния бизнес Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките
Поради наличието на многобройни и важни промени, се предлага действащият Закон за гарантиране на влоговете в банките да бъде отменен и заменен с нов закон Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Balkan Trade Bridge 2014 – 4 декември 2014, София
В рамките на Български икономически форум 2014 Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова колекция от стандарти за енергийна ефективност на CD
Включва шест стандарта за енергийна ефективност, които осигуряват средство за оценяване на приноса на строителните продукти и сградните инсталации за съхранение на енергията Още
МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
На вниманието на лицата, които пускат и разпространяват на пазара течни горива
Тези лица съставят декларация за съответствие за всяка партида, която удостоверява, че течното гориво съответства на изискванията за качество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Депутатите в Европейския парламент призоваха за данъчна хармонизация
Извънреден дебат за борбата с избягването на данъчно облагане, провокиран от последните разкрития за тайни сделки Още