Брой 219 (729), 13-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

На вниманието на лицата, които пускат и разпространяват на пазара течни горива


Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) обръща внимание, че съгласно изискванията на Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г.) и по конкретно чл. 47, ал.1 от него „лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в транспорта, са длъжни при освобождаване за потребление да предлагат горивата за бензинови и дизелови двигатели смесени с биогорива в процентно съотношение с минимум 6 процента обемни“, като на основание чл.49 от същия закон смесването следва да се извършва само в данъчни складове, лицензирани по реда на Закона за акцизите и данъчните складове.

Съгласно разпоредбата на § 1, т. 18 от ЗЧАВ във връзка с чл.47, ал.1 от ЗЕВИ „Лицата, които пускат течни горива на пазара“ са:
а) производителите на течни горива - всяко юридическо лице, което произвежда и разпространява на пазара течни горива като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната;
б) лицата, които въвеждат течни горива от друга държава - членка на Европейския съюз – всяко юридическо лице, което въвежда течни горива на територията на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на пазара на територията на страната;
в) вносителите на течни горива - всяко юридическо лице, което внася на територията на Република България течни горива от трета държава с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната“.

В съответствие с чл.48, ал.1 от ЗЕВИ преди пускане на пазара лицата, които пускат на пазара биогорива и смесите им с течни горива от нефтен произход в транспорта е задължително да съставят за всяка партида декларация за съответствие с изискванията на качеството, съгласно чл.18а, ал.2 от  Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (посл. изм. ДВ. бр. 102 от 21 декември 2012 г.).

На основание чл.48, ал.2 от ЗЕВИ разпространителите са длъжни да предоставят за всяко последващо предоставяне на пазара копие от декларацията за съответствие на предоставяната на пазара партида биогорива и смесите им с течни горива от нефтен произход, върху което посочват количеството течно гориво, лицето, на което то се предоставя, датата и номера на документа за експедиция и да вписват номера и датата на декларацията за съответствие на партидата течно гориво във всички други документи, които го придружават.

Съответствието на течните горива с изискванията за качество, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1 от ЗЧАВ, се декларира след изпитване на представителна проба от всяка партида в лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", или в чуждестранни лаборатории, акредитирани от орган по акредитация, който е страна по споразумения за взаимно признаване в организация, на която е член Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" -  чл.18а, ал.3 от ЗЧАВ.

На основание чл.10, ал.1 от НИКТГУРНТК въз основа на резултатите от изпитванията лицата, които пускат течни горива на пазара, съставят декларация за съответствие за всяка партида, която удостоверява, че течното гориво съответства на изискванията за качество по чл.6 и на определенията по §1, т.1–7 от допълнителната разпоредба на НИКТГУРНТК.

По смисъла на § 1, т.21 от Допълнителните разпоредби на ЗЧАВ:
„Течни горива“ са течни горими продукти от нефтен или биологичен произход или техни смеси: автомобилни бензини, горива за дизелови двигатели, биогорива, корабни дестилатни горива, газьоли за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих, които се използват като източник на енергия за двигатели с вътрешно горене, както и газьоли и течни горива от биомаса, включително биогорива за промишлени и комунални цели, котелни и тежки горива, предназначени за други устройства с енергийна конверсия, подходящи за тази цел.

По смисъла на § 1, т.9 и т.10 от Допълнителните разпоредби на НИКТГУРНТК:
„Партида“ е количество от един вид или марка течно гориво, еднородно по качествените си показатели, произведено по една и съща технология, съхранявано в един или повече резервоари и съпроводено с един документ за изпитване.
„Представителна проба“ е проба с физични или химични характеристики, идентични на средните характеристики на целия обем, от който се взема проба.

НОВИНИ ОТ БТПП
На заседание на Парламентарната бюджетна комисия БТПП представи становището си по актуализацията на държавния бюджет
След близо четири часа обсъждане комисията прие актуализацията Още
Заседание на Борда на директорите на Бизнес съвета към ОЧИС в Солун
Ротационното председателство на Съвета ще бъде официално предадено на ТПП Молдова Още
Покана за участие в конференция „Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции”
Акцент - перспективи пред малкия и средния бизнес Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките
Поради наличието на многобройни и важни промени, се предлага действащият Закон за гарантиране на влоговете в банките да бъде отменен и заменен с нов закон Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Balkan Trade Bridge 2014 – 4 декември 2014, София
В рамките на Български икономически форум 2014 Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нова колекция от стандарти за енергийна ефективност на CD
Включва шест стандарта за енергийна ефективност, които осигуряват средство за оценяване на приноса на строителните продукти и сградните инсталации за съхранение на енергията Още
МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
На вниманието на лицата, които пускат и разпространяват на пазара течни горива
Тези лица съставят декларация за съответствие за всяка партида, която удостоверява, че течното гориво съответства на изискванията за качество Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Депутатите в Европейския парламент призоваха за данъчна хармонизация
Извънреден дебат за борбата с избягването на данъчно облагане, провокиран от последните разкрития за тайни сделки Още