Брой 89 (599), 15-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г.


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван пети официален вариант на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” – една от седемте основни оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани в периода 2014-2020 г. Стратегията на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” е конструирана така, че програмата активно да допринася за изпълнението на две от петте основни цели на стратегията на ЕС „Европа 2020”, а именно в областта на науката и образованието. Документът очертава рамката и определя приоритетите за финансиране в областта на науката и образованието със средства съответно от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд през програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична работна група, която беше сформирана на 4 март 2013 г. с участието на представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на и за хората с увреждания и др.

Това е цялостен вариант на програмата, който съдържа четири приоритетни оси:

1. Приоритетна ос 1: Научни изследвания и технологично развитие;

2. Приоритетна ос 2: Образование и учене през целия живот;

3. Приоритетна ос 3: Образователна среда за активно социално приобщаване;

4. Приоритетна ос 4: Техническа помощ.

Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на база на консултации с представителите на администрацията, гражданското общество и бизнеса и съответстват на целите на Стратегия („Европа 2020“) на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Документът съдържа и описание на механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективното управление на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. Документът е попълван в актуалния към момента образец за оперативна програма на български език.

Петият вариант на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” може да бъде намерен и на интернет страницата на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерството на образованието и науката, в рубрика „Подготовка на ОПНОИР 2014 - 2020 г.”: http://sf.mon.bg/index.php?w=podgotovka-op-noir-2014-2020

Вашите становища може да изпращате и на адрес: opnoir@mon.bg

Обществените консултации продължават до 28 май 2014 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусия в Народното събрание за политиките за развитие на изостаналите региони
С участието на председателя на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос Още
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
Краен срок за получаване на оферти: 23 май 2014 г. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация на ПР агенциите награди победителите в конкурса Bright Awards 2014
Тази година в конкурса взеха участие общо 86 кампании в седемте конкурсни категории Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Леко се е увеличила заетостта през първото тримесечие на 2014 г.
Общо работещите в България са 2.894 милиона или 46% от населението между 15 и 64 години Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е обнародван в Държавен вестник
Всички процедури вече ще бъдат публикувани на интернет страницата на възложителите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г.
Документът очертава рамката и определя приоритетите за финансиране в областта на науката и образованието със средства от Европейските фондове Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейското космическо изложение гостува в София от 16 до 24 май
Виж, докосни и преживей ползите от Космоса за Земята Още
Национално участие на Международната специализирана изложба за храни и напитки SIAL 2014
19 – 23 октомври 2014, Париж Франция Още