Брой 199 (1957), 17-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието


Администрацията на Министерския съвет организира обществена консултация на проект на Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието. Изработването на ръководството е част от последователния процес по утвърждаването на нормативноустановената система за извършване на предварителна оценка на въздействието от структурите на изпълнителната власт.

Проектът на ръководството е съобразено напълно с нормативната уредба в областта на предварителната оценка на въздействието, установена чрез:

Закона за нормативните актове;

Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието;

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Цел на консултацията: подобряване на методологическата рамка при извършването на предварителна оценка на въздействието, доколкото действащото ръководство е прието от Министерския съвет през 2014 г. и то не е съобразено с нормативните промени от края на 2016 г.

Принципите, процедурните етапи и ключовите аналитични стъпки от ръководството от 2014 г. се запазват в своята цялост, но предложеното ръководство включва методически насоки при извършването на двата вида оценка на въздействието – частична и цялостна, по-детайлно представяне на методите за изследване на въздействия и е представено с по-интерактивен подход.

Предложеното ръководство също е в пълен синхрон с препоръките за по-добро регулиране на Европейската комисия.

Срокът на обществената консултация е предвиден да бъде 30 календарни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на проекта на ръководство.

Представено е и Ръководството за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството (одобрено с Решение № 549 на Министерския съвет от 2014 г.), което ще бъде отменено.

Полезна тематична информация:

- Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2018 г.

- Образци на формуляри за извършване на оценка на въздействието

- Извършени предварителни оценки на въздействието

- Информация за политиките по насърчаване на малките и средните предприятия

Обратна връзка: На Портала за обществени консултации ще бъде публикувана справка за отразяване на предложенията от обществените консултации

Предложенията могат да бъдат представяни чрез:

- Портала за обществени консултации (изисква се регистрация)

- Електронна поща (на посочения адрес)

- Официално на адреса на институцията (до отговорното звено)

- Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ)

 

 Инициираща институция:

 администрация на Министерския съвет

 Адрес:

 бул. „Дондуков“ № 1, ПК 1594

 Отговорно звено:

 дирекция „Модернизация на администрацията“

 Лице за контакт:

 Искрен Иванов

 Ел. поща:

 is.ivanov@government.bg

 

Дата на откриване: 16.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 15.11.2019 г.
НОВИНИ ОТ БТПП
Стандартите на GS1 – водещи в посрещане нуждите на електронната търговия в света
Ангажираност на GS1 с маркетплейс платформите Още
Продължава партньорството на БТПП със сродни организации от Италия
Целта е насърчаване на икономическото взаимодействие между български и италиански бизнес партньори Още
Предстоящо посещение от Търговско-промишлената палата на Южен Лондон
В периода 20 – 24 октомври 2019г. Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Областите на юг и на север от София – различни проблеми, различни решения?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството одобри промени в Закона за насърчаване на инвестициите
Намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Агенция „Митници“: планирана неработоспособност на информационните системи на Агенцията
В периода от 18.00 часа на 18.10.2019 г. до 20.00 часа на 20.10.2019 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието
Включва методически насоки при извършването на двата вида оценка на въздействието – частична и цялостна Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговски споразумения на ЕС: Създаване на нови възможности в момент на световна икономическа несигурност
Понастоящем ЕС разполага с 41 търговски споразумения, които обхващат 72 държави Още
Започва работа Европейският орган по труда
Дейности относно трудовата мобилност, както и специалното законодателство в сектора на автомобилния транспорт Още