Брой 140 (1152), 22-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига


На портала за обществени консултации на министерски съвет е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Съгласно чл. 6, ал. 4 от Закона за център за оценка на риска по хранителната верига, за извършването на научни оценки на Центъра се заплащат такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. В случаите когато научните оценки са възложени от структурите на Министерството на земеделието и храните или от Министерството на здравеопазването, такси не се заплащат.

Предвид на факта, че Центърът е компетентният орган за извършване на одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти, изготвяне на оценка с доклад за оценка при разрешаването за пускане на пазара и употребата на продукти за растителна защита, подновяване, изменение и отнемане на разрешение за пускане на пазара и употреба, разширяване на обхвата на разрешение и употреба на продукт за растителна защита за минимална употреба и други, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО, а до приемането на Закона за център за оценка на риска по хранителната верига тези дейности се изпълняваха от Българската агенция по безопасност на храните и таксите за тези дейности бяха заложени в Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните (приета с ПМС № 375 от 30.12.2011 г.) е необходимо двете Тарифи да бъдат изменени.

В Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните (приета с ПМС № 375 от 30.12.2011 г., обн. ДВ, бр. 1 от 2012 г.) се правят изменения и допълнения свързани с одобряването на Тарифата по чл. 6, ал. 4 от Закона за центъра за оценка на риска по хранителната верига, както и се въвеждат такси за обезвреждането на труповете на мъртвите животни в стопанството, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар. Изискванията на европейското законодателство в областта на държавните помощи определя процентното съотношение между размера на средствата отпуснати под формата на държавна помощ и средствата, които трябва да се заплащат от собственика или ползвателя на животновъдния обект. С въвеждането на тези такси се изпълнява изискването на европейското законодателство за нотификация на държавната помощ за обезвреждане на трупове на мъртви животни, а именно част от разходите да бъдат за сметка на собствениците или ползвателите на животновъдните обекти.

Оценките, които Центъра за оценка на риска ще извършва като компетентен орган по Регламент (ЕО) № 1107/2009 ще обхващат всички аспекти на идентичност, еквивалентност, физични, химични, технически свойства, екотоксикологични, токсикологични, биологични характеристики, поведение в околната среда и наличие на остатъчни вещества при активни вещества и/или продукти за растителна защита.

Центърът за оценка на риска по хранителната верига ще извършва и други оценки съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и подзаконовите актове по прилагане на Закона за защита на растенията, за които са предвидени и съответните такси.

Във връзка с изпълнението на § 6, ал. 2 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за защита на растенията за довършването на започнатите до влизането в сила на закона производства за издаване на документите ще се събират такси.

Обществените консултации са открити до 4 август 2016 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
СТИВ – Италия е най-активната търговска служба на страната ни зад граница за 2015 г.
На база критерии, утвърдени от БТПП и Министерство на икономиката Още
БТПП отличи с почетен диплом посланика на Кралство Белгия в България
По повод приключване на мандата на Н. Пр. Аник Ван Калстър Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Центърът е компетентният орган за одобряване на активни вещества, антидоти и синергисти... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Двадесет български ИКТ проекти са признати за добри практики от Международния съюз по далекосъобщения
Проекти за създаване на електронни услуги, регистри и системи, които подобряват електронното обслужване Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия прие 3 решения по отношение на България за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС
Борба с безработицата: трима от всеки четири европейци искат повече мерки от ЕС по проблема
Новата насока трябва да бъде социалната справедливост, справянето с безработицата и бедността Още