Брой 162 (922), 24-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Той е изготвен с цел усъвършенстване на законовите разпоредби и привеждането им в съответствие със законодателството на Европейския съюз (ЕС). 
Влезлият в сила от 1 януари 2014 г. Закон за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛДС) урежда сложна и специфична правна материя, поради което са необходими промени с цел улесняване практическото прилагане на закона и недопускане нарушаване на правото на ЕС.
С проектозакона се предлагат следните основни промени:

  • Промени по отношение на дружествата в обхвата на закона
  • Промени по отношение на изключенията по чл. 4 от закона
  • Промени по отношение на юрисдикциите с преференциален данъчен режим
  • Промени, свързани с вписване на обстоятелства и данни за действителните собственици
  • Указания по прилагането на закона
    С проекта се предвижда промяна, съгласно която министърът на финансите ще издава указания по прилагането на ЗИФОДРЮПДРСЛДС, след съгласуване с министъра на икономиката и министъра на правосъдието. Указанията ще се публикуват на интернет страниците на трите министерства.
  • Определения
    С проекта се предвижда въвеждане на определения за: „контрол“, „действителен собственик“, „издател на периодични печатни издания“, „регулиран пазар” и „многостранна система за търговия”.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на Международния форум за бизнес и туризъм 2015
Ще бъдат представени новите проекти за развитието на бизнеса и туризма както на Балканите, така и на международно ниво Още
БТПП информира за Глобална конференция на GS1, посветена на здравеопазването
Основни теми: регулаторни изисквания, използване на нови технологии и системи, внедряване на стандартите GS1 в болниците Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Заплатите ускоряват ръста си*
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международния форум-конгрес WEBIT 2015, Истанбул, Турция
17 – 20 ноември 2015 г. Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията предоставя услуга: „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър“
Като превенция срещу нерегламентирани действия Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
Целта е улесняване практическото прилагане на закона Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Продажба на дялове на държавата в акционерни дружества в Узбекистан
Търг в Грузия за изпълнение на строителни работи