Брой 141 (1153), 25-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за техническия надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО)


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Закон за техническия надзор на съоръжения с повишена опасност (ЗТНСПО). Представеният проект не би следвало да се счита като концептуално нова правна материя предвид факта, че макар и не изцяло, но до известна степен тази материя, частично се урежда в глава пета от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). С изваждането на техническия надзор на СПО от обхвата на ЗТИП и определянето му в самостоятелен закон ще се прецизира обхвата както на ЗТИП, така и ще се постигне пълнота по отношение на правната материя, уреждаща техническия надзор на СПО. Обособяването на техническия надзор в отделен закон ще улесни прилагането на нормативната уредба.

Основната цел на проекта на ЗТНСПО е осигуряване на по-висока степен на безопасност при експлоатацията на съоръжения с повишена опасност (СПО) и опазване живота, здравето и имуществото на гражданите. С проекта на ЗТНСПО се цели и ангажиране на гражданите и бизнеса в този процес.

Проектът на ЗТНСПО урежда подробно правилата относно:

- реда за извършване на технически надзор за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройството, монтажа и безопасната експлоатация на СПО;

- органите, условията и реда за издаване и отнемане на лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО;

- условията и реда за вписване в регистър на лицата, осъществяващи дейностите по монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО;

- условията и реда за придобиване и поддържане на правоспособност на персонала на лицата, осъществяващи дейностите по монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО;

- правата и задълженията на ползвателите на СПО.

Проектозаконът подобрява координацията и конкретизира правата и задълженията на лицата осъществяващи технически надзор и дейностите по монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО; въвежда единна политика при реализиране на мерките за защита при настъпване на аварии и злополуки; въвежда ясни механизми за действие от страна на отговорните лица; задължава при наличието на монтирани СПО в сгради в режим на етажна собственост, управителните органи да посочат представител на етажната собственост пред органите за технически надзор, който да отговаря за изпълнението на задълженията по настоящия проектозакон.

Със законопроекта се създават камари на лицата, лицензирани за технически надзор на СПО и лицата регистрирани за монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО (на доброволен принцип), което цели камарите да:

- представляват своите членове и защитават професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото;

- не допускат монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение между своите членове;

- създават условия за свободен избор на лицензирани лица и лица извършващи дейностите по монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО;

- осъществяват сътрудничество със сродни камари (професионални организации) на европейско и международно равнище;

- осъществяват сътрудничество с учебните заведения и курсовете за придобиване на правоспособност и степен на компетентност за инспектори технически надзор на СПО, оператори (машинисти) на СПО и техници по монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО.

С настоящия проектозакон се създава Съвет за безопасност на СПО, който ще ангажира по-широк кръг от субекти, имащи отношение към защита здравето и живота на ползвателите на СПО. Съветът за безопасност на СПО ще изпълнява ролята на платформа за намаляване на риска от възникване на аварии и злополуки при експлоатацията на СПО. Със създаването на Съвет за безопасност на СПО се цели осигуряване и насърчаване на публичния и частния сектор за предприемане на действия за управление на риска от аварии и злополуки.

В проектозакона се създава специална глава за правата и задълженията на ползвателите на СПО, с която се цели да се определят точно и ясно отговорностите на ползвателите при експлоатацията на СПО.

В проекта на ЗТНСПО се създава глава, която урежда реда за обследване и анализиране на причините за възникване на аварии и злополуки и предприемането на необходимите мерки за предотвратяването им. С тези разпоредби в проектозакона се цели по-бързо реагиране и овладяване на възникнали аварии и негативните последици от тях.

С настоящия законопроект се въвежда правото на лица от Европейския съюз да извършват дейности по този закон, тоест да бъдат органи за технически надзор и да предоставят услуги по монтаж, поддържане, ремонтиране или преустройство на СПО при спазване условията на глава десета, като по този начин се подобрява конкуренцията и качеството на предоставените услуги и се гарантира безопасността на ползвателите при експлоатацията на СПО.

Обществените консултации са открити до 12 август 2016 г.

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Инструмент за МСП на Програма Хоризонт 2020
Внедряване на научно-техническите постижения за повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез по-тясна връзка на науката с пазара Още
БТПП и Конфедерацията на азиатско-тихоокеанските търговско-промишлените палати обсъждат съвместни инициативи
27 юли - Информационен ден, посветен на актуални схеми по ОП „Иновации и конкурентоспособност”
Презентации по актуалните процедури по ОПИК: „Енергийна ефективност в МСП“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МТСП е отделило 107 млн. лв. за нисколихвени кредити за предприемачи
От есента ще стартира схема в „Подкрепа на предприемачеството“ Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за техническия надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО)
Създават се камари на лицата, лицензирани за технически надзор на СПО и лицата регистрирани за монтаж, поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Fitch Ratings коригира оценката си за дългосрочния кредитен рейтинг на България в местна валута в резултат от промяна в методологията
ГЛЕДНА ТОЧКА
Наследствените проблеми в енергетиката намаляват, но не изчезват
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още