Брой 84 (1096), 03-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за храните


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за храните.

Действащият Закон за храните концептуално е разработен и приет преди присъединяването на Р България към Европейския съюз съдържа текстове, касаещи предприсъединителния период и нерелевантна на днешните реалности законова база, изменяна многократно, което от своя страна води до затруднения при прилагане на закона, както от бизнес операторите, така и от органите на официалния контрол.

Нужна е принципно нова философия и архитектура, която да съответства на европейските принципи за високо ниво на защита на здравето на човека и потребителските интереси по отношение на храните, чрез прилагане на интегриран подход за контрол на цялата хранителна верига по отношение на безопасността и качеството на храните.

С настоящия проект се цели опростяване на правната рамка, законодателството ще бъде рационализирано и приведено в пълно съответствие с правото на Европейския съюз, ще бъдат идентифицирани и премахнати несъответствията и ненужните повторения между националното и европейското законодателство, а противоречивите правила ще бъдат коригирани.

В новия закон се регламентирани общите и специфичните изисквания към храните, които се пускат на пазара и изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор: определяне на условията и реда за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни, регистрацията на транспортните средства за превоз на храни от неживотински произход, определяне на процедури за регистрация/одобрение на обекти за производство и търговия с храни, условията и реда за пускане на пазара в Република България за първи път на храни със специално предназначение и хранителни добавки, изисквания при търговията с храни от разстояние. Създава се национален съвет по храните, който ще е постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор храни, с включени представители на всички заинтересовани страни.

С проекта се определят компетентните органи на национално ниво и условията за осъществяване на официален контрол върху храните - Българска агенция по безопасност на храните и Регионалните здравни инспекции към Министерство на здравеопазването (само за минерални и изворни води). Така ще се гарантира прилагането на унифицирани процедури при осъществяване на официален контрол върху храните и ще се постигне осъществяване на координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското право и българското законодателство в областта.

Проектът предвижда въвеждане на процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни.

С проекта ще се определят се условията за въвеждане в Европейския съюз и износ на храни.

В проекта се предвижда повишаване на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на законодателството по безопасност на храните, с цел повишаване ефективността на контрола на изпълнението им. Практиката на контролиращия орган в момента показва, че размерът на налаганите санкции върху производителите и търговците на храни не е достатъчен поради степента на опасност, която се създава при извършване на съответното нарушение. Това води до потенциална и реална опасност за живота и здравето на хората. Действащите в момента санкции са въведени за първи път през 1999 г., след което няколкократно изменяни през годините, но размерът им не е съразмерен с опасността, до която води съответното нарушение.

Съгласно европейското законодателство, санкциите налагани от компетентния орган при неспазване на нормативните изисквания трябва да бъдат ефективни, съответни на нарушението и да имат възпиращ ефект. С цел да се избегнат ситуации, водещи до застрашаване живота и здравето на населението се налага увеличаване на административните санкции.

Обществените консултации са отворени до 9 май 2016 г.

Добави коментар

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Промените в два ключови стандарта ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 – тема на презентация в БТПП
Преходният период за преминаване към новата версия на стандартите приключва през септември 2018 г. Още
Покана за среща с делегация от Палатата на търговията, промишлеността и мините на Занджан, Иран
4 май 2016г. от 10 часа в БТПП Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Общо събрание на Българската асоциация на жените предприемачи
Обсъждане на конкретни инициативи в защита на жените предприемачи, развиване на благотворителна дейност... Още
Анкета на Германо-Българската индустриално-търговка камара „Бизнес средата в България“ 2016
Въпреки недостатъците на бизнес средата в България икономическите отношения между България и Германия се развиват в положителна посока Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за храните
Опростяване на правната рамка; законодателството ще бъде рационализирано и приведено в пълно съответствие с правото на ЕС Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Промени в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на ЕС
В сила от 1 май 2016 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия стартира първата кампания "Europe in My Region"
С цел да насърчи гражданите да се запознаят с финансираните от ЕС проекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция "ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС - БЪДЕЩИТЕ ЛИДЕРИ"
11 май 2016 г., София хотел Балкан Още