Брой 212 (469), 31-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. С Постановление № 127 от 27.05.2013 г. (обн., ДВ, бр.49 от 04.06.2013 г.), Министерският съвет прие допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, с което се въведоха Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции (Правилата).

В тази връзка, са изпратени писма до органите, упражняващи правата на държавата в капитала на държавните предприятия, търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с което да бъдат уведомени за  влизане в сила на новите правила. Допълнително, бе изискано от държавните дружества и предприятия да изразят становище относно практическото приложение на Правилата и евентуални трудности, които биха могли да настъпят в процеса на тяхното прилагане.

Нормативни промени в Правилника и Правилата, са свързани с:
- даване на определение на термина „парични средства” за целите на прилагането на Правилата;
- прецизиране на паричните средства, които следва да се включат при изчисляване на нетната експозиция, като се изключат средства по сметки, с които възложителите не могат да се разпореждат самостоятелно (напр. доверителни сметки, гаранционни сметки, сметки в изпълнение на договори с международни финансови институции);
- изключване на търговските дружества в производство по ликвидация или несъстоятелност от обхвата на Правилата;
- осигуряване на достатъчен срок за провеждане на процедури за избор на институции в случай на нарушаване на ограничението за концентрация, в резултат на текущи оперативни процеси;
- осигуряване на възможност възложителите да моделират нефинансовите показатели в зависимост от спецификата както на услугата, обект на възлагане, така и на самото дружество, с цел повишаване ефективността при избора на изпълнител;
- гарантиране предлагането на пазарни оферти от страна на кандидатите, особено при провеждането на повторна процедура;
 - регламентиране на изпращането на директни покани за участие до институциите, с цел осигуряване на достатъчен брой оферти при провеждане на втора по ред процедура.

Обществените консултации са открити до 12 ноември 2013 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Втори бизнес форум в рамките на посещението на бизнес делегацията във Виетнам
Над 80 представители на деловите среди в Хо Ши Мин участваха във форума Още
Да се подобри достъпът на малкия и среден бизнес до обществени поръчки, препоръчват от ЕК
Темата бе представена в Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ на ЕК пред българска делегация от работодателски и синдикални организации Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване.... Още
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
В София ще се проведе Българо-японски икономически форум "Tрансфер на иновации за малки и средни предприятия"
5 ноември 2013 г., Шератон София Хотел Балкан. Лектор проф. Хироши Осада от Токийския институт за технологии Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Стратегията за развитие на националната статистическа система на България има за цел производството и разпространението на качествена информация
Ще има единна входна точка между НАП, НСИ и Агенцията по вписванията Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Второ издание на конкурса за социални иновации
Първите три най-добри предложения ще получат награда от по 30 000 евро през май 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Работна програма на Европейската комисия за 2014 г. — приоритет са растежът и заетостта
Част от инициативите са насочени към модернизиране на области като правилата за държавна помощ, промишлената политика и завършване на единния пазар Още