Назад

Проект на Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща


На сайта на Министерството на икономиката е публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща. С проекта се цели уреждане на устройството, функциите и дейността на клиринговата къща, която се създава, за да обслужва борсовите сделки, сключени на стоковите борси, както и надзорът върху нея. Въвеждането на тази нова институция ще гарантира равнопоставеността на участниците в борсовата търговия чрез осигуряване на финансова гаранция на задълженията на страните по борсовите сделки. Както навсякъде по света и у нас има нужда от клирингова институция, която да следи за приключването на сделките и да гарантира плащанията.

Ефектът от създаване на клирингова къща е улесняване на процеса, увеличаване на сигурността по транзакциите и ускоряване на скоростта, с която търговията може да се извършва.

Предложеният проект на нормативен акт ще осигури законова възможност за осъществяване на контролните правомощия на Комисията, съгласно Закона за стоковите борси и тържищата, в частта уреждаща устройство, дейност, управление и отговорност на клиринговата къща. Чрез проекта ясно са очертани правилата за членство в тази институция, конкретните изисквания към членовете, техните права и задължения. Разписани са условията и редът за предоставянето на текуща информация за предлаганите услуги от страна на клиринговата къща чрез поддържане на електронна база данни и водените въз основа на тях регистри. Очертан е редът за достъп до тази информация. Специално внимание е отделено на реда и условията, при които се създава и поддържа гаранционният фонд, неговото устройство и управление, като обособено структурно звено на клиринговата къща. Разгледан е редът за уреждане на споровете, възникнали от дейността на клиринговата къща при и по повод извършваните от нея услуги, както и надзорът върху нейната дейност.

Проектът на Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща можете да видите ТУК

Проектът на Доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК

Становището относно предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на наредба, като същите следва да се изпращат на електронни адреси: s.malcheva@mi.government.bg и  vyara.vitkova@mi.government.bg