Назад

НСИ: С 5,8 на сто повече разрешителни за строеж на жилища през третото тримесечие


През третото тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 846 жилищни сгради с 8 877 жилища в тях и 1 063 211 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 9 административни сгради/офиси с 6 100 кв. м РЗП и на 1 183 други сгради със 721 107 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 5.8%, но жилищата в тях намаляват с 10.8%, както и общата им застроена площ - с 10.0%. По-малко са издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради, съответно с 65.4 и 2.6%. Същевременно РЗП на административните сгради намалява с 86.4%, докато на другите сгради е с 60.7% повече.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 8.8%, жилищата в тях - с 19.7%, а разгънатата им застроена площ - с 10.3%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава намаление както на броя им - с 67.9%, така и при разгънатата им застроена площ - с 87.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 5.5%, както и разгънатата им застроена площ - с 42.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 321, Пловдив - 248, София - 191, Варна - 136, и Бургас - 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 4 274, Пловдив - 995, Варна - 788, Бургас - 535, и София – 293.

През третото тримесечие на 2021 г. е започнал строежът на 1 357 жилищни сгради с 6 526 жилища в тях и с 816 423 кв. м обща застроена площ, на 14 административни сгради/офиси със 17 854 кв. м РЗП и на 575 други сгради с 405 274 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 3.8%, но жилищата в тях се увеличават с 8.9%, както и разгънатата им застроена площ - с 4.1%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с 33.3 и 10.3%. Намаляват и започнатите други видове сгради - с 10.4%, както и общата им застроена площ - с 3.4%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 5.9%, жилищата в тях - с 10.6%, както и общата им застроена площ - с 12.3%. Броят на започнатите административни сгради спада с 44.0%, а тяхната РЗП - с 55.1%. Започнал е строежът на 7.9% по-малко други видове сгради, като и общата им застроена площ намалява с 22.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 190 жилищни и 74 други сгради; София (столица) - 222 жилищни и 25 други сгради; София - 181 жилищни и 49 други сгради; Варна - 113 жилищни и 38 други сгради; Стара Загора - 76 жилищни, 4 административни и 52 други сгради.