Брой 66 (1330), 05-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала


На сайта на Министерство на икономиката е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала , приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. Предложените изменения и допълнения имат за цел:

  1. Привеждане на правилника в съответствие с действащата нормативна уредба в страната, с оглед обстоятелството, че част от текстовете на разпоредбите на сега действащия Правилник, не кореспондират с разпоредбите на редица нормативни актове приети в последните години, в т.ч. Закон за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), Кодекс за застраховането (КЗ), Закон за счетоводството (ЗСч), Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), Закон за обществените поръчки (ЗОП) и  ПМС 114/2010 г.
  2. Уеднаквяване на правния режим за извършване на сделки от едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират и ограничаване на възможностите за допускане на нарушения при продажбата на активи от дружествата. Разпоредбите на правилника определят реда и условията за сключване на договори само по отношение на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, но не и на дружествата които те контролират.
  3. Осигуряване на предпоставки за по-широка публичност и прозрачност при осъществяване на сделки от посочените юридически лица. Липсва единен източник от който потенциалните купувачи могат да черпят информация за предстоящи разпоредителни сделки с активи, от едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, какъвто напр. е Специалния бюлетин на министерство на икономиката по чл. 717а, ал. 2 от ТЗ в който се публикуват всички обявления за продажба на имущества от масата на несъстоятелността на търговските дружества.
  4. Избягване на противоречива практика по отношение учредяването на вещни права върху недвижими имоти, собственост на дружествата, свързана с това дали е необходимо или не разрешение от едноличния собственик на капитала. Налице е различие в подхода при едноличните дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества по отношение на реда за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, собственост на тези дружества.

Проектът на постановление можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становището относно предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронни адреси: c.cirkov@mi.government.bg

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Ливано-български бизнес форум се проведе в Бейрут
Над 90 ливански фирми се включиха в двустранните срещи с българската делегация, организирана от БТПП Още
АОБР подкрепя предложените от МОН промени в Закона за развитието на академичния състав
Въвеждането на минимални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен е предпоставка за повишаване качеството на висшето образование и научните изследвания Още
GS1 България участва в конференция по здравеопазване в Берлин
Глобална платформа за свързаните в здравния сектор заинтересовани страни от цял свят Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Главна инспекция по труда стартира засилените проверки в строителството
Всеки трети акт за спиране на необезопасено работно място и оборудване е при строително-монтажни работи Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Магистърска степен по интелектуална собственост със специализация по дизайн
За завършили бакалавърска степен по икономика, бизнес мениджмънт, бизнес администрация, хуманитарни науки, точни и инженерни науки, право Още