Брой 66 (1330), 05-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Главна инспекция по труда стартира засилените проверки в строителството


От началото на април Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ГИТ) стартират традиционните засилени проверки в строителството, предвид затоплянето на времето и активизирането на строително-монтажните работи. Секторът е идентифициран като рисков както по отношение на безопасността на труда, така и по спазване на трудовото законодателство в областта на трудовите правоотношения – възникването им, работното време и почивките, заплащането на труда и т.н. Поради тази причина от години в Годишния план за дейността на Инспекцията се планира специална мярка, насочена към контрол на строителните обекти, на които се извършват около 10% от всички проверки. За рисковете в сектора показателен е фактът, че всеки трети акт за спиране на дейност, необезопасено работно оборудване, обект или работно място, е бил в строителството.

Видът на обектите, които се подлагат на интензивен контрол –големи строителни обекти, обекти с голям обем изкопни работи, жилищни сгради и др., се определя, като се анализират данните на НСИ и други източници за тенденциите в сектора. През 2016 г. например акцентът в контрола беше върху строителството на сгради заради увеличения обем на този вид строително-монтажни работи. Интензивни проверки се извършваха и на обектите, включени в „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, като се взеха предвид рисковете, които създават строително-монтажните работи на височина по отношение на безопасността на труда. Кратките срокове за изпълнение на дейностите, свързани със санирането по програмата, пък водят до пренебрегване на законодателните изисквания за работното време, до наемането на неквалифицирана работна ръка, работа без трудов договор и т.н.

В София беше организирана извънредна кампания, с акцент върху работното време, заради многото сигнали за работа в почивните дни и също заради увеличения обем на строителството на сгради. В рамките на кампанията проверки се извършваха и в почивните дни.

Интензивните проверки на новостроящите се сгради и сградите, включени в програмата по саниране, ще продължат и през 2017 г.

През 2016 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 4662 проверки на строителни обекти през 2016 г., при които са констатирани 23 967 броя нарушения.

Работодателите в сектора продължават да пренебрегват някои основни правила в осигуряването на безопасност и здраве при работа, като най-честите нарушения са свързани с цялостната организация на тази дейност. Не се съгласуват общи правила с всички работещи на една площадка работодатели или ако ги има, работещите не се информират за тях. Те също така не получават необходимата информация за рисковете за тяхното здраве, според направената оценка, и мерките, които се предприемат за тяхното минимизиране. Понякога изобщо липсва оценка на риска или тя е изготвена формално, без да са предвидени мерки за минимизиране на опасностите. Не се провеждат начални и периодични инструктажи.

Лични предпазни средства като цяло се осигуряват, но не се осъществява ефективен контрол за използването им. Не се обезопасяват достатъчно конструктивните отвори на обектите, както и скелетата, на които се работи. Голяма част от злополуките могат да бъдат предотвратени при обезопасяване на работните места и  използване на лични предпазни средства, особено при работа на височина. Друго често нарушение е необезопасяването на временните ел. инсталации на строителните обекти и свързаните с тях кабели, което води до риск от поражение от електрически ток или спъване и падане.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Ливано-български бизнес форум се проведе в Бейрут
Над 90 ливански фирми се включиха в двустранните срещи с българската делегация, организирана от БТПП Още
АОБР подкрепя предложените от МОН промени в Закона за развитието на академичния състав
Въвеждането на минимални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен е предпоставка за повишаване качеството на висшето образование и научните изследвания Още
GS1 България участва в конференция по здравеопазване в Берлин
Глобална платформа за свързаните в здравния сектор заинтересовани страни от цял свят Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Главна инспекция по труда стартира засилените проверки в строителството
Всеки трети акт за спиране на необезопасено работно място и оборудване е при строително-монтажни работи Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Магистърска степен по интелектуална собственост със специализация по дизайн
За завършили бакалавърска степен по икономика, бизнес мениджмънт, бизнес администрация, хуманитарни науки, точни и инженерни науки, право Още