Назад

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия


С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) се въвеждат нормативни изисквания на ЕС относно:

  • техническите спецификации, на които трябва да отговаря маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти и
  • техническите спецификации, на които трябва да отговарят предупредителните и сигнални оръжия, за да е гарантирано, че те не могат да бъдат преработени в огнестрелни.

В структурата на ГДНП към МВР се създава Национална точка за контакт (НКТ), която осъществява обмен на информация с компетентните органи на другите държави членки на ЕС за съответствието на предупредителните и сигнални оръжия с техническите спецификации.

Институтът по отбрана “Професор Цветан Лазаров” към Министерство на отбраната извършва изпитване на образци на сигнални и предупредителни оръжия, предоставени от български производители и вносители, за съответствието им с техническите спецификации и при установено съответствие издава сертификат за оръжието, който придружава всяка доставка.

НКТ публикува на интернет страницата на МВР списък на съответстващите предупредителни и сигнални оръжия 

  • Проект на ЗИД на ЗОБВВПИ можете да видите ТУК
  • Проект на доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК
  • Мотивите към законопроекта можете да видите ТУК
  • Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК
  • Становището на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта на закон, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: m.alexandrova@mi.government.bg