Брой 10 (770), 16-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административно обслужване


Промените в Наредбата за административното обслужване са разработени в изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), ДВ, бр. 27 от 25.03.2013 г.

Новата ал. 6 на чл. 31 на АПК дава възможност исканията за предоставяне на услуги да се подават до всеки административен орган, който участва в производството за комплексно административно обслужване. Предвидено е взаимодействието между административния орган, до когото е подадено искането, и другите органи, участващи в производството да се осъществява по реда на Наредбата за административното обслужване (НАО).

Реализирането на възможността за подаване на искането и образуване на производството от орган, който участва в него има значим ефект за гражданите и бизнеса. На първо място то дава възможност искането да се подаде до орган, който териториално е най-близо до потребителите на услуги. Например вместо да се пътува до столицата, услугата, извършвана от централната администрация може да се заяви в областната или общинска администрация, както и в териториалните звена на централната администрация, ако те участват в процедурата по комплексно административно обслужване. На второ място се намалява броя на посещенията в различни администрации за събиране на документи и доказателствени средства, необходими за предоставяне на административни услуги.

В тази връзка в НАО се създава нов раздел, който урежда взаимодействието между административните органи при комплексно административно обслужване. Административното производство започва с подаване на заявление до орган, участващ в производството. С оглед намаляване на разходите на администрациите за организиране предоставянето на услугите по този модел и унифициране на процедурите се регламентира унифициран образец на заявление, което заявителят подава до всеки административен орган, който участва в предоставянето на услугата. В заявлението се посочват наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт, информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган и начинът, по който да бъде получен индивидуалния административен акт.

Проектът е отворен за обществено обсъждане до 28 януари 2015 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Евроклуба при БТПП по повод Латвийското председателство на Съвета на ЕС
Посланици и търговски аташета на страни членки на ЕС, представители на правителството, бизнес средите и неправителствения сектор участваха в срещата Още
GS1 България: Чрез стандартите GS1 могат да се предотвратят продажбите в магазините на стоки с изтекъл срок на годност
Преминаване от използваните сега локални номера с ограничено разпространение (ЛНОР) към глобални номера на търговската единица (GTINs) Още
Среща с представител на „Нестле България“
Създаването на допълнителни възможности за сътрудничество при решаването на спорове и преодоляването на нелоялни практики в бизнес отношенията – тема на срещата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Ден на кариерата“ в Центъра за кариерно развитие на заети лица - София
22 януари, от 10 до 16 часа, в сградата на БТПП Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Министерството на труда и социалната политика даде старт на дискусиите по пенсионната реформа
Ежеседмични срещи на министъра със социалните партньори за постигане на консенсус по максимално много точки от пакета на пенсионната реформа Още
Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административно обслужване
Вместо да се пътува до столицата, услугата, извършвана от централната администрация, може да се заяви в областната или общинска администрация... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България и Румъния започват диалог по общи проекти за плана „Юнкер“
Междуправителствена работна група ще подготви в кратък срок конкретни предложения за общи проекти в сферите на енергетиката и инфраструктурата Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Заетост и социално развитие: Годишен доклад на ЕК посочва основните фактори за устойчивост при кризи
В страните, в които се инвестира в човешки капитал, се наблюдава по-голяма устойчивост на икономическата криза Още