Назад

Промени в правилата за търговия с електрическа енергия


В Портала за обществени консултации са публикувани Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия и Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

Промените са мотивирани с необходимостта от привеждане на действащото законодателство  по отношение на доставката на балансиращи услуги в съответствие с правилата, съдържащи се в Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийно балансиране, Регламент (ЕС) 2017/1485 от 2 август 2017 г. за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия и Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия. В тази връзка се въвежда 15-минутен период на сетълмент на пазара на балансираща енергия и се предлага нова Методика за определяне на цени на балансираща енергия, която е приложение към правилата, с която се въвежда единна цена за недостиг и излишък за всеки период на сетълмент и статус на регулиране (единна цена за небаланс). Предвижда се, също така, въвеждане на самофактуриране от страна на борсовия оператор, тъй като за целите на данък добавена стойност самофактурирането следва да се осъществява чрез самостоятелен документ (споразумение), подписано от страните, за което следва да бъде уведомена Националната агенция за приходите. В тази връзка в правилата следва да се създаде основанието за сключване на такова споразумение между оператора и търговските участници.

Срокът за предоставяне на становища по двете процедури за обществено обсъждане е 28.08.2022 г.

Източник: Институт за енергиен мениджмънт