Назад

До 30 юни е срокът за подаване на декларации от предприятията, които не са извършвали дейност през 2022 г. и не са заявили това обстоятелство предходни години


Агенция по вписванията напомня, че до 30 юни 2023 г. вкл. всички търговци и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които не са извършвали дейност през 2022 година и не са декларирали това предходни години, могат да подадат декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. Декларацията се подава със заявление по образец Г3 по електронен път или на хартиен носител в териториалните звена на Агенцията по вписванията.

Образецът на декларацията е по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, утвърден със заповед  № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. на министъра на финансите, е достъпен тук.